دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)

 

نشریه علوم اجتماعی، در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی، به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی، به دو صورت چاپی و آنلاین در ایران منتشر می شود. هدف فصلنامه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی مرتبط با مسائل و موضوعات مهم در علوم اجتماعی برای محققان و پژوهشگران است. داوری مقالات ارسال شده به فصلنامه علوم اجتماعی به صورت بسته و دوسو ناشناس صورت می پذیرد.

فصلنامه علوم اجتماعی در تاریخ 86/6/12 موفق به اخذ رتبه علمی -پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شماره 3/4869 گردید.

نشریه مبلغ دو میلیون ریال بابت جبران بخشی از هزینه داوری دریافت می کند و در صورت پذیرفته شدن مقاله مبلغ چهار میلیون ریال بابت بخشی از هزینه‌های پردازش مقالات از نویسندگان دریافت میگردد، مابقی هزینه‌ها از سوی دانشگاه علامه طباطبائی پشتیبانی مالی می شود.

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

  • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
  • اطلاع از کلیه مراحل بررسی مقالات صرفاً از طریق مراجعه دوره ای به صفحه شخصی ارسال کنندگان مقالات در سامانه فصلنامه علوم اجتماعی امکان پذیر می باشد. 

     


 

دیدگاه‌های جوانان دربارة عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان (سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)

سیمین ویسی؛ اردشیر انتظاری؛ سعید ذکایی؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.62618.2428

چکیده
  هدف ما در این پژوهش شناخت سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای برساخت عدالت است. بیشترین تعاریف عدالت توسط جوانان و در فضای مجازی ایرانی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو روش اصلی قوم‌نگاری مجازی است و داده‌ها به‌وسیلة خوانش نشانه‌شناسی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ‌ها شامل عدالت عاملانه/منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/فراملی ...  بیشتر

ارزش‌ها و نگرش‌های جنسیتی زنان در شهر تهران

احمد غیاثوند

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 47-75

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.72148.2602

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد توصیف و تبیین ارزش‌ها و نگرش‌های زنان پیرامون انواع رفتارهای جنسیتی آن‌ها در شهر تهران می‌باشد. چارچوب نظری مطالعه، متأثر از نظریه آیزن و همکارانش، جولیان راتر و نیز نظریه رفتار چلبی می‌باشد. این پژوهش به روش پیمایش انجام‌گرفته و جمعیت آماری آن را «کلیه دختران و زنان 15 سال به بالای شهر تهران در سال 1399» تشکیل ...  بیشتر

تجربه بیماران سرطانی در گسست زیست‌جهان‌ها و پیوستگی میان‌ذهنیت اجتماعی

طاهره خزائی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 77-118

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.59723.2369

چکیده
  سرطان پدیده‌ای اجتماعی است. واقعیت اجتماعی سرطان متکثر و برخاسته از فهم و تجربة افراد درگیر با آن است. این پژوهش باهدف فهم معنای سرطان در ذهنیت افراد، بر پایة 43 مصاحبة عمیق و نیم ساخت‌یافته (10 بیمار سرطانی، 10 نفر از اعضای خانواده و 23 نفر از اعضای گروه درمان پرستار، پزشک سرطان‌شناسی و روان‌پزشک و روان‌شناس)، در مرکز اصلی درمان سرطان ...  بیشتر

پیامدهای جامعه‌شناختی تجاری شدن کشاورزی در دوران قاجار

وحید شالچی؛ اسماعیل شمس؛ علیرضا خزائی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 119-161

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.67967.2529

چکیده
  این مقاله به بررسی مواجهة ابتدایی اقتصاد ایران با مناسباتِ نوظهور بازار جهانی سرمایه‌داری در سدة نوزدهم می‌پردازد. در گام نخست طرحی توصیفی از تحولات اقتصادی ایران در این دوره و مقدمات اصلی برای تحلیل این تحولات ارائه‌شده است. در گام بعدی نیز به بررسی پیامدهای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این تحولات پرداخته می‌شود. یافته‌های ...  بیشتر

قلمروهای خانه و تغییرات آن در میان مهاجران کاکاوندی در دهه‌های "1370"، "1380" و "1390"

سیاوش قلی پور؛ محسن قلی پور

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 163-201

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.68335.2537

چکیده
  این مقاله به بررسی وضعیت خانه و قلمرو در میان مهاجران کاکاوندی در دهه‌های 1370، 1380 و 1390 می‌پردازد. رویکرد نظری مبتنی بر آراء دورشمیت دربارة خانه در فضای جهانی است. روش پژوهش مردم‌نگاری و فنون گردآوری مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته هستند. یافته‌ها نشان می‌دهند که مشکلات زندگی مهاجران در شهرهای هرسین و کرمانشاه به همراه سیاست‌های دولت ...  بیشتر

بازشناسی «خلقیات ایرانی» در میدان «توسعه و عقب‌ماندگی»

سید عباس حسینی داورانی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، صفحه 203-242

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.70068.2566

چکیده
  «خلقیات ایرانی» و «توسعه و عقب‌ماندگی» کانون توجه نوشتار پیش رو است. باور عمومی و آنچه عمدتاً در فرآورده‌های علمی نشان داده‌شده، خلقیات ایرانی به‌عنوان متغیری مستقل، دارای ویژگی‌هایی منفی است که همواره راه‌بندی در مسیر گونه‌های توسعه در ایران بوده و عاملیت عقب‌ماندگی را بر عهده داشته. این تا آن اندازه پیش رفته که ...  بیشتر

دیدگاه‌های جوانان دربارة عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان (سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)

سیمین ویسی؛ اردشیر انتظاری؛ سعید ذکایی؛ علی اکبر تاج مزینانی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.62618.2428

چکیده
  هدف ما در این پژوهش شناخت سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای برساخت عدالت است. بیشترین تعاریف عدالت توسط جوانان و در فضای مجازی ایرانی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو روش اصلی قوم‌نگاری مجازی است و داده‌ها به‌وسیلة خوانش نشانه‌شناسی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ‌ها شامل عدالت عاملانه/منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/فراملی ...  بیشتر

تجربه بیماران سرطانی در گسست زیست‌جهان‌ها و پیوستگی میان‌ذهنیت اجتماعی

طاهره خزائی

دوره 29، شماره 96 ، فروردین 1401، ، صفحه 77-118

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.59723.2369

چکیده
  سرطان پدیده‌ای اجتماعی است. واقعیت اجتماعی سرطان متکثر و برخاسته از فهم و تجربة افراد درگیر با آن است. این پژوهش باهدف فهم معنای سرطان در ذهنیت افراد، بر پایة 43 مصاحبة عمیق و نیم ساخت‌یافته (10 بیمار سرطانی، 10 نفر از اعضای خانواده و 23 نفر از اعضای گروه درمان پرستار، پزشک سرطان‌شناسی و روان‌پزشک و روان‌شناس)، در مرکز اصلی درمان سرطان ...  بیشتر

کرونا و سکولاریسم: تحلیل رابطه مذهب، علم و سیاست در مواجهه با بحران بیماری کووید 19 در کشور ایران

اکرم حمیدیان

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، ، صفحه 183-214

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.58558.2349

چکیده
  چندین ماه از شیوع بیماری اپیدمیک کرونا در سطح جهان می‌گذرد بااین‌حال در همین مدت کوتاه تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی بارزی در همه جوامع درگیر با این بیماری بر جای گذاشته است. در این مقاله سعی شده به روش کیفی و مشاهده مشارکتی تأثیر این بیماری بر مقوله مذهب در کشور ایران مورد تحلیل قرار گیرد. تحلیل روند شیوع بیماری کرونا ...  بیشتر

سیاست‌گذاری آسیب‌های اجتماعی در دهه 60

مهدی کاوه؛ منصور طبیعی؛ محمود شهابی؛ حبیب احمدی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.67728.2521

چکیده
  با توجه به ارتباط وثیق سیاست‌گذاری اجتماعی با ساحت سیاست، سعی بر آن است که شکل­گیری سیاست­های اجتماعی مربوط به آسیب­های اجتماعی در دوران انقلاب به‌عنوان نقطه عطف تحولات سیاسی با عطف توجه به نظریه حکومت­مندی میشل فوکو تحلیل شود. لذا به‌منظور عینیت­بخشی به مراحل روشی کار تحلیل محتوای مضمونی مورداستفاده قرار گرفت. همچنین ...  بیشتر

واکاوی بسترها و زمینه‌های نابرابری جنسیتی در بازار کار و اشتغال

فاطمه قره حسنلو؛ زهرا میرحسینی

دوره 28، شماره 95 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22054/qjss.2022.68020.2531

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف واکاوی بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده نابرابری جنسیتی در بازارکار و اشتغال و با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارشناختی و مبتنی بر تجربیات زیسته زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. به این ‌منظور، با 23 زن 18 تا 68 ساله که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد تا بسترها و زمینه‌های ...  بیشتر

کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.47651.2160

چکیده
  چکیده : کنارگذاری اجتماعی گاه در بعد آموزشی و در سطح بالای آن یعنی نظام آموزش عالی اتفاق می‌افتد. آنچه در این کنارگذاری نقش محوری ایفا می‌کند آن است که افراد در دسترسی به حقوق و فرصتها با موانعی روبرو می‌شوند که یا از ادامه حضور در نظام آموزشی عالی باز می‌مانند یا در عین حضور به حاشیه رانده می شوند. در این مطالعه سعی بر این بوده است ...  بیشتر

واکاوی خشونت خانگی علیه زنان در شهر همدان(یک پژوهش کیفی)

مرتضی پرویزن؛ جعفر هزارجریبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1399

https://doi.org/10.22054/qjss.2020.35382.1922

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع تفسیر زنان خشونت دیده از خشونت خانگی و نوع مواجهه‌ی آنان در مقابل انواع خشونت خانگی صورت گرفته است. محققین با توجه به متغیرهای زمینه‌ای مدنظر (زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) با سی نفر از زنانی که قبلاً مورد خشونت خانگی واقع‌شده‌اند مبادرت به مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته نمودند و پس از پیاده‌سازی ...  بیشتر

درآمدی بر موضع انتقادی هابرماس بر پوزیتیویسم منطقی

غلامرضا لطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.33463.1844

چکیده
    رشد علوم تجربی و تأثیرات آن مرزبندی بین علم و غیر علم را به همراه داشت. حلقه وین با محدود کردن علم به علوم تجربی و طرد سایر معارف، راه حصول به علم را مشاهده و آزمون فرضیه قلمداد نمود.دامنه این دیدگاه به علوم انسانی نیز کشیده شد و مطالعه مسائل انسانی با رویکرد تجربی دنبال گردید. پوپر، کوهن و لاکاتوش با تعدیل وجه افراطی دیدگاه علم تجربی، ...  بیشتر

مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران)

ابراهیم صالح آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.46982.2255

چکیده
  این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب‌های منتشره در ایران در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی را نقد و ارزیابی نماید روش این مقاله بیشتر مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین آسیب پژوهش در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، به‌قرار زیر است: برقراری نادرست روابط علی بین متغیرها، نداشتن مسئله ...  بیشتر

تولید متن متناظرِ هویت در تحلیل گفتمان پساساختارگرا روش‌های نیل به مفصلبندی معانی هویتی افرادِ موردبررسی در انجام تحلیل گفتمان

سید محمدمهدی خوئی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1400

https://doi.org/10.22054/qjss.2021.60247.2380

چکیده
  تحلیل گفتمان به‌مثابه‌ی یک رویکرد پساساختارگرا که مرکز توجه آن بر روی چگونگی برساخت یا تولید معرفت در مواجهه با امور عینی و اجتماعی است، به طور فزاینده‌ای در طی دهه‌های گذشته مورد استفاده‌ی محققان اجتماعی قرار گرفته است. تجربه‌ی زیسته‌ی نگارنده در فضای آکادمیک نیز بر این امر صّحه می‌گذارد که علاوه بر ابتر بودن کمیّت بالایی از ...  بیشتر

بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متاهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران

پگاه روشان شمال؛ حسن سرایی؛ اردشیر انتظاری؛ محمود مشفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.67556.2526

چکیده
  در سال‌های اخیر، در حوزه خانواده بسیاری از مفاهیم دستخوش تغییرات معنایی شده است. از آنجا که فرزند کانون اصلی و فرزندآوری یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده است، درک والدین و به ویژه زنان از فرزند می‌تواند، تعیین‌کننده‌ بسیاری از تصمیمات در حوزه‌ باروری در آینده باشد. لذا واکاوی «معنای فرزند» و بررسی درک زنان از این مفهوم ضروری ...  بیشتر

ارائۀ الگوی بینافرهنگی ارزش‌های کار و کاربست آن در فضای همکاری سازمان‌های مردم‌نهاد محلۀ هرندی تهران

میترا عظیمی؛ سیمین ویسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qjss.2023.68955.2549

چکیده
  بهره‌گیری از الگوهای موفق ارزش کار در فرهنگ‌های گوناگون که با فرهنگ خودی انطباق دارند، باعث ارتقای سازمان‌ها می‌گردند. انتخاب سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل پویایی آنها و محلۀ هرندی به دلیل اهمیت و پرچالش بودن آن صورت گرفت. تطبیق یافته‌های میدانی که با روش‌های مشاهده، مصاحبۀ عمیق و نیمه-ساختاریافته و گروه‌های کانونی بدست آمده ...  بیشتر

ابر واژگان