با توجه به رویکرد جدید فصلنامه در مورد شیوه ارجاع به منابع و مأخذ، لازم است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله «راهنمای تنظیم مقالات» را مورد مطالعه قرار داده، و شیوه ارجاع به منابع (درون متن، منابع انتهایی مقالات) را مطابق با دستورالعمل، و با زبان انگلیسی تنظیم نمایند.


نشریه علوم اجتماعی، در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی، به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی، به دو صورت چاپی و آنلاین در ایران منتشر می شود. هدف فصلنامه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی مرتبط با مسائل و موضوعات مهم در علوم اجتماعی برای محققان و پژوهشگران است. داوری مقالات ارسال شده به فصلنامه علوم اجتماعی به صورت بسته و دوسو ناشناس صورت می پذیرد.


  


قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

  • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
  • اطلاع از کلیه مراحل بررسی مقالات صرفاً از طریق مراجعه دوره ای به صفحه شخصی ارسال کنندگان مقالات در سامانه فصلنامه علوم اجتماعی امکان پذیر می باشد. 
  • این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC قرار دارد.

     


 

شماره جاری: دوره 27، شماره 91، زمستان 1399 

ابر واژگان