با توجه به رویکرد جدید فصلنامه در مورد شیوه ارجاع به منابع و مأخذ، لازم است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله «راهنمای تنظیم مقالات» را مورد مطالعه قرار داده، و شیوه ارجاع به منابع (درون متن، منابع انتهایی مقالات) را مطابق با دستورالعمل، و با زبان انگلیسی تنظیم نمایند.


نشریه علوم اجتماعی، در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه علوم اجتماعی، و به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث علوم اجتماعی پایه گذاری شده است و از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی، به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی، به دو صورت چاپی و آنلاین در ایران منتشر می شود. هدف فصلنامه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی مرتبط با مسائل و موضوعات مهم در علوم اجتماعی برای محققان و پژوهشگران است. داوری مقالات ارسال شده به فصلنامه علوم اجتماعی به صورت بسته و دوسو ناشناس صورت می پذیرد.


  اطلاعات نشریه:

 • کشور محل چاپ: ایران
 • شاپای چاپی:  1162-1735
 • شاپای الکترونیکی:  2772-2538
 • ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
 • شروع انتشار: زمستان 1370
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • قابل دسترسی ازmagiran.comnoormags.ir,sid.ir
 • ضریب تأثیر: ISC 0/226
 • وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • نوبت چاپ: فصلنامه (4 شماره در یک سال)
 • هزینه داوری مقاله: بله
 • دسترسی آزاد و رایگان به مقالات منتشر شده قبلیبلی
 • زبان مجله: فارسی (چکیده و منابع انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم اجتماعی (جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی، مردم شناسی، جمعیت شناسی، تاریخ اجتماعی)
 • نوع مجله: نشریه علمی(ب)
 • نوع  داوری: فرآیند داوری تخصصی به صورت داوری بسته و حداقل 2 داور و 1 داور تطبیقی
 • زمان بررسی اولیه: حداکثر 10 روز
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • پست الکترونیکی (رایانامه) نشریه  Qjss@atu.ac.ir
 • پست الکترونیکی (رایانامه) پشتیبانatupress@atu.ac.ir

قابل توجه نویسندگان محترم مقالات:

 • این نشریه انواع ناراستی ها و ناروایی های علمی و ادبی را با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب بررسی و با آن مقابله می کند.
 • اطلاع از کلیه مراحل بررسی مقالات صرفاً از طریق مراجعه دوره ای به صفحه شخصی ارسال کنندگان مقالات در سامانه فصلنامه علوم اجتماعی امکان پذیر می باشد. 
 • این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC قرار دارد.

   Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


 

 "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

شماره جاری: دوره 27، شماره 90، پاییز 1399 

6. چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

صفحه 195-230

10.22054/qjss.2021.59741.2370

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ


7. کودکی، بزهکاری، حبس: روایتی از برآمدن دارالتادیب در عصر پهلوی

صفحه 195-230

10.22054/qjss.2021.60356.2382

علی خورسندنژاد؛ حسن چاوشیان؛ آرش حیدری؛ حمید عباداللهی چنذانق


ابر واژگان