اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد حسین پناهی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693017/?lang=fa-ir
mhpanahiyahoo.com