اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمد حسین پناهی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693017/?lang=fa-ir
mhpanahiyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر محمد سعید ذکایی

مطالعات فرهنگی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693148/?lang=fa-ir
saeed.zokaeigmail.com

مدیر داخلی

دکتر ابراهیم اخلاصی

جامعه شناسی استادیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225787/?lang=fa-ir
eb.ekhlasigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

entezariatu.ac.ir

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشیار تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6132743/?lang=fa-ir
atmazinaniyahoo.com

دکتر محمد زاهدی اصل

مددکاری و خدمات اجتماعی استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9692796/?lang=fa-ir
zahedi2010yhoo.com

دکتر سید محمد سید میرزایی

جامعه شناسی، جمعیت شناسی استادجامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

mirzaeesmyahoo.com

دکتر ابوتراب طالبی

جامعه شناسی دانشیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693204/?lang=fa-ir
tatalebiyahoo.com

دکتر مرتضی فرهادی

جامعه شناسی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/479449/?lang=fa-ir
farhadi_kaveh2000yahoo.com

دکتر مرتضی کتبی

روان شناسی اجتماعی استاد دانشگاه تهران

kotobimyahoo.com

دکتر محمدتقی کرمی

مطالعات زنان دانشیارمطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6124015/?lang=fa-ir
mt.karamiyahoo.com

دکتر غلامرضا لطیفی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693059/?lang=fa-ir
rlatifi2002gmail.com

دکتر مهدی محسنیان راد

ارتباطات اجتماعی استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع)

mohsenianradgmail.com

دکتر محمد میرزایی

جمعیت شناسی استاد دانشگاه تهران

mmirzaiyahoo.com

دکتر احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/anaghib
naghibzadehayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Ali Madanipour

School of Architecture, Planning & Landscape, Newcastle University

trasparenza.polimi.it/sites/default/files/ugov_files/508114_CV.pdf
ali.madanincl.ac.uk

Alireza Moula

Social Work Associate Professor in Social Work, Karlstad University, Sweden

alireza.moulayahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه سرکانی

کارشناس فصلنامه

fafa.serkaniyahoo.com
02122906061