اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر اردشیر انتظاری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

entezari.ir/
alientezari.ir

مدیر مسئول

دکتر محمد سعید ذکایی

مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693148/?lang=fa-ir
saeed.zokaeigmail.com

مدیر داخلی

دکتر ابراهیم اخلاصی

جامعه شناسی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6225787/?lang=fa-ir
eb.ekhlasigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد حسین پناهی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693017/?lang=fa-ir
mhpanahiyahoo.com

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6132743/?lang=fa-ir
atmazinaniyahoo.com

دکتر محمد زاهدی اصل

مددکاری و خدمات اجتماعی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9692796/?lang=fa-ir
zahedi2010yhoo.com

دکتر سید محمد سید میرزایی

جامعه شناسی، جمعیت شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

mirzaeesmyahoo.com

دکتر ابوتراب طالبی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693204/?lang=fa-ir
tatalebiyahoo.com

دکتر مرتضی فرهادی

جامعه شناسی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/479449/?lang=fa-ir
farhadi_kaveh2000yahoo.com

دکتر مرتضی کتبی

روان شناسی اجتماعی استاد دانشگاه تهران

kotobimyahoo.com

دکتر محمدتقی کرمی

مطالعات زنان دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/6124015/?lang=fa-ir
mt.karamiyahoo.com

دکتر غلامرضا لطیفی

برنامه ریزی اجتماعی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693059/?lang=fa-ir
rlatifi2002gmail.com

دکتر مهدی محسنیان راد

ارتباطات اجتماعی استاد دانشگاه امام صادق(ع)

mohsenianradgmail.com

دکتر محمد میرزایی

جمعیت شناسی استاد دانشگاه تهران

mmirzaiyahoo.com

دکتر احمد نقیب زاده

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/anaghib
naghibzadehayahoo.com

کارشناس نشریه

فاطمه سرکانی

کارشناس فصلنامه

fafa.serkaniyahoo.com
02122906061