نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

یاسر

رستگار

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.Publons

محمد

امیرپناهی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مهری

بهار

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.Publons

محمد

روزخوش

رئیس پژوهشکدۀ فرهنگ و دین / پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران

حمیده

عادلیان

استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

نهال

نفیسی

استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

سامان

یوسفوند

مدرس جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سعید

ذکایی

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مهدی

امیدی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

جمال

محمدی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.Publons

منصور

فتحی

دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

جمال

ادهمی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

ستار

پروین

دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوالقاسم

فاتحی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

جمال الدین

اکبرزاده جهرمی

دکتری گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سید محمد مهدی

خوئی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمود

مشفق

دانشیار گروه جمعیت­ شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

احمد

غیاثوند

دانشیار گروه جامعه­ شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سعیده

امینی

دانشیار گروه جامعه­ شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

حمیده

دباغی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمدتقی

کرمی

دانشیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابراهیم

اخلاصی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

حسین

میرزائی

استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

عبدالله

کریم زاده

 مربی گروه مطالعات فرهنگی  دانشگاه علامه طیاطبایی

آرمین

امیر

استادیار گروه مطالعات فرهنگی  دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

الهام

محمدی

استادیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

شیرین

احمدنیا

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

سمیه

شالچی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

غلامرضا

خوش فر

گروه جامعه شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

صدیقه

پیری

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publon

اردشیر

انتظاری

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

صابر

جعفری

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

امیر

کشاورزیان

دکتری تخصصی اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.Publons

علی

جنادله

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوتراب

طالبی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

احمد

دراهکی

استادیار گروه جمعیت­ شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

احمد

کلاته ساداتی

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

سید صمد

بهشتی

استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

مهدیه

محمدتقی زاده

استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

مرتضی

سالمی قمصری

مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایرانPublons

محمد

ملاعباسی

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

 

 

 

login