نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی و مرتبه علمی

سمت / سازمان

مهدی

امیدی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

حسین

میرزائی

استادیار مردم شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

احمد

غیاثوند

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه  طباطبائی، تهران، ایران.

ابراهیم

اخلاصی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران.Publons

محمد

امیرپناهی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

احمد

غیاثوند

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

احمد

دراهکی

استادیار جمعیت­ شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

صابر

جعفری

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران..Publons

محمد

ملاعباسی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدتقی

کرمی

دانشیار مطالعات زنان

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

زهرا

میرحسینی

استادیار جامعه شناسی

گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

صادق

صالحی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

نورالدین

رضوی زاده

دکتری علوم ارتباطات

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد

ملاعباسی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمد

زاهدی اصل

استاد مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

سید محمد مهدی

خوئی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مرتضی

سالمی قمصری

دکتری تاریخ

مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

ستار

پروین

دانشیار مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

قدسی

بیات

استادیار ارتباطات

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مسعود

عالمی نیسی

استادیار تعاون و رفاه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

حبیب

آقابخشی

استاد مددکاری اجتماعی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

شیرین

احمدنیا

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

یاسر

رستگار

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران.Publons

بهروز

روستاخیز

استادیار مردم شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ابوالفضل

دلاوری

استادیار علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مرضیه

قرائت

استادیار مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمود

تقی زاده داوری

دانشیار شیعه­ شناسی

موسسه شیعه شناسی و دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

رضا

صفری شالی

استادیار جامعه شناسی

استادیار دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مهدی

اصلان زاده

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

سعیده

امینی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران..Publons

سمیه

شالچی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مهدیه

محمدتقی زاده

استادیار مطالعات زنان

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران..Publons

نهال

نفیسی

استادیار مردم­ شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علی

جنادله

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین

دانش مهر

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

جلیل

کریمی

دانشیار مطالعات فرهنگی

دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

احسان

آقابابایی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

مریم

مختاری

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

زهرا

میرحسینی

استادیار جامعه شناسی

گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

سیدسعید

وصالی

دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

آرمین

امیر

استادیار مطالعات فرهنگی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مرضیه

ابراهیمی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

محمدسعید

ذکایی

استاد جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

ابوتراب

طالبی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمود

جمعه پور

استاد برنامه­ ریزی منطقه ­ای

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

احمد

گل محمدی

دانشیار علوم سیاسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

ابوالقاسم

فاتحی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

سیروس

احمدی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

غلامرضا

لطیفی

دانشیار برنامه­ ریزی شهری

دانشگاه علامه طباطبائی.تهران.ایران.Publons

داود

پرچمی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

عزیزالله

تاجیک اسمعیلی

جامعه شناسی

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مجتبی

منشی زاده

دانشیار زبان­ شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

محمدعثمان

حسین بر

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

الهام

محمدی

استادیار مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

غلامرضا

جمشیدیها

استاد جامعه شناسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مریم

نجار نهاوندی

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

فردین

محمدی

دکتری جامعه شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زهرا

میرحسینی

استادیار جامعه شناسی

گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

مرضیه

قرائت

استادیار مددکاری اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حمیده

دباغی

استادیار مطالعات زنان

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

محمد

یزدانی نسب

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

امید

قادرزاده

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه کردستان، کردستان، ایران

محمدعلی

رمضانی

دکتری جامعه شناسی

گروه علوم اجتماعی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران.

محمد

یزدانی نسب

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

کمال

خالق پناه

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه کردستان، کردستان، ایران.

نیما

شجاعی

جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

مریم

مختاری

دانشیار جامعه شناسی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

محمد حسین

پناهی

استاد جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

علی

علی‌آبادی

جامعه شناسی

اداره کل رسانه‌های خارجی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

صدیقه

پیری

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

حمزه

نوذری

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

صادق

پیوسته

دکتری جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.Publons

مریم

بیژنی

دکتری جامعه شناسی

دانشگاه جامعه علمی و کاربردی، تهران، ایران.

حسین

آقاجانی مرسا

جامعه شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

حسین

اسماعیل پور

جامعه شناسی

فرماندار صومعه سرا

مهدی

محسنیان راد

استاد ارتباطات اجتماعی

دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران.

حسین

ایمانی جاجرمی

استاد جامعه شناسی

دانشگاه تهران، تهران، ایران.

فاطمه

محمدی

استادیار جامعه شناسی

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

login