نام نام خانوادگی مرتبه علمی و رشته تحصیلی وابستگی سازمانی Web of Science/ Publons/ Orcid
مرضیه ابراهیمی استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهیدبهشتی 0000-0002-8707-0786
آمنه ابراهیمی استادیار تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی  
شیرین احمدنیا دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
سعیده امینی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی Publons
مهدی امیدی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی Publons
محمد امیرپناهی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
 ابراهیم اخلاصی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی Publons
مهدی اصلان زاده استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
منصوره اعظم آزاده دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا  
سیدصمد بهشتی استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج  
صدیقه پیری استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی Publons
ستار پروین دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدحسین پناهی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
بهروز  روستاخیز استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0003-1469-8844
حجیه رازقی دانشیارجمعیت شناسی  موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور  
داود پرچمی استادیار جامعه شناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی 0000-0002-9359-6784
محمود تقی زاده داوری دانشیار شیعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
حمیدرضا جلائی پور دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران  
علی جنادله مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-4971-1255
محمدعثمان حسین بر استادیار جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 0000-0003-3330-9314
عباس خورشیدنام استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 0000-0001-8223-6591
غلامرضا خوش فر دانشیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان 0000-0002-8381-7061
یاسر رستگار استادیار جامعه شناسی انشگاه هرمزگان

Publons

0000-0002-0821-5183

محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی  
سیدسعید زاهدزاهدانی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز  
ابوالفضل دلاوری دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0001-7626-0608
حمیده دباغی استادیار مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی  
محمدسعید ذکائی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0001-7134-0801
مرجان رشوند استادیار جمعیت شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
مرتضی سالمی قمصری مربی تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی Publons
علیرضا سمیعی اصفهانی دانشیار علومم سیاسی دانشگاه یاسوج  
سمیه شالچی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-0959-3231
ملیحه شیانی دانشیار برنامه ریزی رفاه دانشگاه تهران 0000-0002-6014-4239
رسول صادقی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران  
صادق صالحی دانشیار گردشگری دانشگاه مازندران  
رضا صفری شالی استادیار جامعه شناسی دانشگا خوارزمی 0000-0003-3095-0819
منصور فتحی دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0001-9387-0643
صلاح الدین قادری استادیار جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی 0000-0001-5320-6289
غلامرضا لطیفی استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبائی

Publons

0000-0002-8120-2207

ابوتراب طالبی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0001-8483-1247
اسماعیل عالی زاد استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-3375-4832
مسعود عالمی نیسی استادیار برنامه ریزی رفاه دانشگاه علامه طباطبائی  
لطیف عیوضی مدرس جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی  
احمد غیاثوند دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0003-4324-6556
سلمان قادری مربی  دانشگاه علامه طباطبائی  
شهلا کاظمی پور دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران  
مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق 0000-0002-0016-641X
فردین محمدی دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0002-3887-8279
فاطمه محمدی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
سیدمحمد مهدیزاده دانشیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی  
مریم مختاری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج  
محمد ملاعباسی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
الهام محمدی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-6661-7375
فرشاد مومنی دانشیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی 0000-0002-9772-3971
حسین میرزایی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
نهال نفیسی استادیار مردم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی  
login