اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد سعید ذکایی

مطالعات فرهنگی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/homepage/9693148/?lang=fa-ir
saeed.zokaeigmail.com