نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

2 هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات انسانی

3 دانشجوی دکتری پژوهشگاه علوم انسانی

4 کارشناس سازمان بهزیستی استان ایلام

10.22054/qjss.2024.77792.2746

چکیده

خشونت خانگی علیه زنان امری جهان‌شمول است و گزارشات متعددی این مسئله را در ایران تایید ‏نموده‌اند. هدف این ‏پژوهش، شناسایی دلایل، شرایط و پیامدهای تجربه‌ی خشونت خانگی در زندگی ‏زنان خشونت‌دیده است. این پژوهش در ‏قلمرو پارادایم کیفی و مبتنی بر روش نظریه‌ی زمینه‌ای است. ‏جامعه‌ی هدف تحقیق زنان خشونت‌دیده‌ی مراجعه‌کننده به ‏اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی شهر ‏ایلام است که نمونه‌ای 24 نفره از آنان با روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب ‏شده‌است. از معیار مقبولیت ‏برای اعتباریابی و برای اطمینان‌پذیری از روش ممیزی استفاده شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌ی ‏‏نیمه‌ساختاریافته گردآوری شده و کدگذاری شده‌اند. یافته‌ها ‏حاکی از نقش عوامل خانوادگی همچون ‏خشونت‌ ‏آموخته‌شده، شیوه‌های ‏مسئله‌ساز ‏ازدواج، خانواده‌ی ‏غیرحامی؛ عوامل ‏اجتماعی مانند فرسایش ‏سرمایه‌ی اجتماعی، انگاره‌ی ‏مردسالارانه؛ عوامل اقتصادی نظیر نابسندگی معیشتی؛ و عوامل بین ‏فردی و ‏مداخله‌ای نظیر کژتابی دوسویه است. واکنشهای زنان عمدتاً انفعالی بوده و پیامد آن ‏معمول‌پند‌اری نقش ‏قربانی بوده‌است. مقوله‌ی هسته‌ی «خشونت خانگی علیه زنان محصول برهم‌کنش تجربه‌ی ‏محرومیت‌های ‏اقتصادی زنان و انگاره‌ی مردسالاری در جامعه‌ی سرزنشگر قربانی» است که حاصل مدیریت خانواده ‏در ‏بستر حفظ کارکردهای سنت مردسالارانه در کنار انتقال ساختاری خشونت در سازوکاری فرهنگی ‏است. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The domestic violence against women generated through incompatibility of institutional and ‎individual interaction

نویسندگان [English]

  • ali feizolahi 1
  • somayeh sadat shafiei 2
  • khalil kamarbeigi 3
  • zahra raiisi 4

1 faculty member of ilam university

2 faculty member of Institute for Humanities and Cultural Studies

3 phd candidate of Institute for Humanities and Cultural Studies

4 expert in behzisti,s organization

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify the reason, conditions and consequences of experiencing ‎domestic violence in the lives of battered women. The research is qualitative and based on the ‎method of grounded theory. The target population of the research is the abused women who refer ‎to the social emergency of the Behzisti ‎ organization of Ilam city, and a sample of 24 of them has ‎been selected using the purposive sampling method. The Acceptance criteria were used for ‎accreditation and reliability was achieved through auditing method. Data were collected through ‎semi-structured interviews with 24 of them and coding were performed using Nvivo12 software. ‎Findings indicate the role of familal factors such as learned violence, problematic marriage ‎practices, non-supportive family; Social factors such as the erosion of social capital, the patriarchal ‎image; Economic factors such as economic deprivation, coincidence of Livelihood hardships; ‎and interpersonal and intervening factors such as mutual infidelity and deviancy have been two-‎way. Women's reactions are mainly actions containing passivity, and the usual perception of the ‎role of a continuous victim for women is its consequence‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic violence
  • patriarchal tradition
  • normalization of violence
  • battered woman
  • Ilam