سردبیر


دکتر محمد حسین پناهی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

مدیر مسئول


دکتر محمد سعید ذکائی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

مطالعات فرهنگی

مدیر داخلی


دکتر صدیقه پیری استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اردشیر انتظاری دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر تاج مزینانی دانشیار تعاون و رفاه دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

مددکاری و خدمات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد سید میرزایی استادجامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

جامعه شناسی، جمعیت شناسی

  • mirzaeesmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوتراب طالبی دانشیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی فرهادی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی کتبی استاد دانشگاه تهران

روان شناسی اجتماعی

  • kotobimyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدتقی کرمی دانشیارمطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی

مطالعات زنان

اعضای هیات تحریریه


دکتر غلامرضا لطیفی استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبائی

برنامه ریزی اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی محسنیان راد استاد ارتباطات اجتماعی دانشگاه امام صادق(ع)

ارتباطات اجتماعی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد میرزایی استاد دانشگاه تهران

جمعیت شناسی

  • mmirzaieut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید علیرضا افشانی استاد جامعه شناسی دانشگاه یزد

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر یارمحمد قاسمی استاد جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ایلام

اعضای هیات تحریریه


دکتر داریوش بوستانی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعثمان حسین بر دانشیار جامعه شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اعضای هیات تحریریه


دکتر امید قادرزاده دانشیار جامعه شناسی دانشگاه کردستان

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Ali Madanipour School of Architecture, Planning & Landscape, Newcastle University

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Alireza Moula Associate Professor in Social Work, Karlstad University, Sweden

Social Work

کارشناس نشریه


فاطمه سرکانی کارشناس فصلنامه

  • fafa.serkaniyahoo.com
  • 02122906061