نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نوع تفسیر زنان خشونت دیده از خشونت خانگی و نوع مواجهه‌ی آنان در مقابل انواع خشونت خانگی صورت گرفته است. محققین با توجه به متغیرهای زمینه‌ای مدنظر (زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) با سی نفر از زنانی که قبلاً مورد خشونت خانگی واقع‌شده‌اند مبادرت به مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته نمودند و پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها در غالب متن، با استفاده از رویکرد کیفی نظریه‌ی زمینه‌ای به کدگذاری مفاهیم و استخراج مقولات مرکزی پرداختند. پس از بررسی انواع تعابیر و مواجهه زنان از خشونت خانگی و پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، بیشترین مفاهیم در حول مقولات «خشونت فیزیکی» «خشونت مالی» «خشونت عاطفی» قرار می‌گرفتند که همین امر نیز با متغیرهای زمینه مدنظر محققین قابل توضیح است، به‌طوری‌که بسیاری از زنان که در مواجهه با خشونت‌های خانگی واکنش انفعالی را پیشه کرده بودند دارای تحصیلات پایین، شبکه‌ی حمایتی ضعیف، پایبندی زیاد به سنت‌های فرهنگی و ساکن مناطق روستایی و حاشیه شهر بوده‌اند و خشونت فیزیکی و مالی بیشتر متوجه این دسته از زنان می‌شود که همین امر بیانگر لزوم اختصاص نوع متفاوتی از خدمات روانشناختی و فرهنگی سازمان‌های حمایتی به این دسته از مناطق هست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestic Violence Against Women in Hamedan (A Qualitative Study)

نویسندگان [English]

  • Morteza Parvizan 1
  • Jafar Hezarjaribi 2

1 Ph.D Candidate of Social Welfare, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Professor of Social Welfare, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study aimed to investigate the type of interpretation of domestic violence by domestic violence and the type of exposure to domestic violence. Researchers have semi-structured interviews with thirty women who had previously been subjected to domestic violence, considering the field of interest (economic, cultural and social), and after conducting interviews in the dominant text, using the qualitative approach of encoded theorem theory Concepts and mining of central issues. . After examining the variety of women's perceptions of domestic violence and interviewing, most of the concepts related to the category of "physical violence" were "emotional violence" financial violence, which is also explained by the variables underlying the researchers' point of view, so that many Women who had reacted in the face of domestic violence had low education, poor support networks, high adherence to cultural traditions and rural and marginalized villages, and more physical and financial violence against women. This is evident the need to assign a different type of service The psychological and cultural support organizations are in these areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Domestic Violence
  • Class
  • Feminism
  • Culture