نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 
رشد علوم تجربی و تأثیرات آن مرزبندی بین علم و غیر علم را به همراه داشت. حلقه وین با محدود کردن علم به علوم تجربی و طرد سایر معارف، راه حصول به علم را مشاهده و آزمون فرضیه قلمداد نمود.دامنه این دیدگاه به علوم انسانی نیز کشیده شد و مطالعه مسائل انسانی با رویکرد تجربی دنبال گردید. پوپر، کوهن و لاکاتوش با تعدیل وجه افراطی دیدگاه علم تجربی، آن را از حالت تجربی محض به سوی انسانی شدن سوق دادند. آیا با استفاده از آثار کانت،فیخته و مارکس را میتوان بازسازی،و نقش آن در تکوین نظریه برای روان کاوی فرویدی را نشان داد؟ آیا کنشگری از نظر مارکس و تقلیل آن به کنش هدفمند عقلانی در اقتصاد قابل نحقق است؟ آیا کنش عقلانی هدفمند با رعایت قواعد فنی به کنش ارتباطی با تأکید بر هنجارهای وفاقی وزبان مشترک دست یافتنی است؟ به لحاظ روش شناسی آثار هابرماس دردوره اول به نقد مکتب فرانکفورت،بازسازی دیدگاه مارکس و نقد روش شناسی پوزیتیویسم اختصاص دارد و زمینه عملگرایانه لازم برای دوره چرخش زبانی را که به نظریه کنش ارتباطی منتهی شد، فراهم آورد. این مقاله ضمن تحلیل دستاوردهای نظری هابرماس در دوره اول، تلقی معرفت شناختی او در مورد علوم انسانیرا تبیین میکند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to Habermas's Critical Position on Logical Positivism

نویسنده [English]

  • Gholamreza Latifi

Professor of Urban Planning, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later. It will be prepared later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • Humanities
  • Frankfurt School
  • Positivism
  • Pragmatism
  • Habermass