دوره و شماره: دوره 17، شماره 49، تابستان 1389، صفحه 1-290