نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه یزد

چکیده

اعتماد اجتماعی از عناصر ضروری زندگی اجتماعی و از اجزاء سازنده سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. به عقیده بسیاری از محققین و صاحب‌نظران، یکی از عواملی که نقش قابل ملاحظه‌ای در افزایش اعتماد اجتماعی دارد، دین است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان دینداری با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه‌‌های اساسی سرمایه اجتماعی است.
روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد 15 ساله و بیشتر شهر نجف‌آباد بوده‌اند که 244 نفر از آنها با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده­ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع­آوری شده و به کمک نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل مورد تحلیل قرارگرفته است.
یافته­های تحقیق بیانگر این است که بین میزان دینداری با ابعاد مختلف میزان اعتماد اجتماعی (به جز اعتماد به محیط)، رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداری، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد بین‌شخصی افزایش می‌یابد. در مجموع نیز با افزایش میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می‌کند.
نتایج این تحقیق همسو با دیدگاه جامعه‌شناسان بزرگی همچون دورکیم و گیدنز است که معتقدند رابطه مستقیمی بین میزان دینداری و میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study about Relationship between Religiousness and Social Trust

نویسنده [English]

  • alireza afshani

چکیده [English]

Social trust is one of the most essential factors in making social order and capital. There are certain variables that can lead to the rise or fall of social trust, one of which, to many researchers, is religiousness. The present study was carried out to investigate the relationship between religiousness and social trust in the city of Najafabad. According this, a survey research with the sample of 244 citizen (15 years old and over) of Najafabad were selected through a multi-stage cluster sampling method. The questionnaire was the main data collection technique. The findings show that there is a significant and direct relationship between religiousness and social trust. In other words, the rising of religiousness leads to the increasing of organizational, interpersonal and generalized trusts. The empirical data truly verify the viewpoints mentioned earlier by Durkheim and Giddnez.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social trust
  • Generalized Trust
  • Interpersonal Trust
  • Religiousness