دوره و شماره: دوره 17، شماره 50، پاییز 1389، صفحه 1-283