دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
هویت ملی در ایران فرا تحلیل مقاله‌های فارسی موجود

محمد عبداللهی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6810

چکیده
  این فراتحلیل دربرگیرنده 50 مقاله فارسی موجود درباره هویت ملی در ایران است، که در کتاب‌شناسی هویت اجتماعی چاپ 1388 ذکر شده اند. برای انجام این فراتحلیل با بینش تلفیقی، فرمی جامع تهیه شد. به واسطه این فرم تمام اطلاعات هر مقاله در ارتباط با 22 متغیر تعریف شده، استخراج و با روش‌های کمی و کیفی تحلیل و بر اساس آن گزارش فراتحلیل مشتمل بر یک مقدمه ...  بیشتر

ارزیابی توسعه پایدار شهر بوشهر از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی با استفاده از شاخص EF

محمدحسین سرایی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 38-81

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6811

چکیده
  ناپایداری توسعه جوامع بشری در دو قرن اخیر و پیامد­های زیان­بار آن، که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف می­باشد، رهیافت توسعه پایدار را به عنوان مهمترین موضوع دهه آخر قرن بیستم، مطرح می‌سازد. پایداری شهری نیز به عنوان شاخه­ای مهم در این مفهوم، پدیده­ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اقتصادی، ...  بیشتر

بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط

جعفر هزارجریبی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6812

چکیده
  اساس مقاله حاضر بررسی نظری ساختار طبقه متوسط (با تأکید بر طبقه متوسط جدید)[1] در ایران است، و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعه تحلیلی می‌باشد که برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی استفاده شده است.چارچوب نظری انتخابی برای تحلیل طبقه، براساس نظریات ماکس وبر و آنتونی گیدنز می‌باشد. زیرا در نظریات این دو صاحبنظر از سه ملاک ثروت، منزلت و ...  بیشتر

ارزیابی مشارکتی مدیریت فاجعه در روستاهای زلزله زده بم

حمیدرضا زرنگار

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 91-127

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6813

چکیده
  موضوع این مقاله ارزیابی مشارکتی مدیریت فاجعه در روستاهای زلزله زده بم (مطالعه موردی روستای درب باغ از توابع دهستان خواجه عسگر بخش مرکزی شهرستان بم) می‌باشد و هدف آن ارزیابی مشارکتی روستاییان از نحوه مدیریت جامعه محلی درسوانح طبیعی و چگونگی عملکرد مدیریت دولتی و غیردولتی بحران است. در ارزیابی مشارکتی جامعه جلب مشارکت روستاییان در ...  بیشتر

بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران در سال‌های 87-86

قاسم حسنی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 129-170

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6814

چکیده
  از آن جایی که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه، دموکراسی و مشروعیت بخشی حکومت‌ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی موثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی می‌شود. از دیدگاه اسلامی، نقش آفرینی مردم صرفاً در مشروعیت بخشی خلاصه نمی‌شود، بلکه مردم در عینیت بخشی و کارآمدی ...  بیشتر

کارورزی یادگیرنده محور؛ تطبیق روشهای نوین یادگیری و آموزش در مددکاری اجتماعی

معصومه معارف وند

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 171-205

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6815

چکیده
  نظریه رشد شناختی ویگوتسکی که به نظریه اجتماعی- فرهنگی رشد شهرت دارد، یکی از نظریه‌های سازنده گرایی است که بر تأثیر قابل توجه کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی اش در رشد شناختی تأکید می‌نماید. از سوی دیگر روش یادگیرنده محوری که نظریه ویگوتسکی زیربنای تئوری آن را تشکیل می‌دهد، مهمترین نوع آموزش مبتنی بر نظریه‌های سازنده گرایی ...  بیشتر

نمایش ویژگی‌های انتسابی افراد در برنامه "جمعه ایرانی" رادیو ایران

اعظم ده صوفیانی

دوره 17، شماره 50 ، آذر 1389، صفحه 207-237

https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6816

چکیده
  رادیو نقش مهمی‌در نحوه نمایش افراد و گروه‌های مختلف دارد. در این تحقیق 11 ساعت و 37 دقیقه از 6قسمت از برنامه "جمعه ایرانی" بررسی شد تا به سه سؤال پاسخ داده شود. ویژگی‌های انتسابی افراد، در برنامه جمعه ایرانی چگونه نشان داده می‌شود؟ بازنمایی ویژگی‌های انتسابی در مورد اقلیت‌ها به چه صورت است؟ آیا از اقلیت‌ها، کلیشه‌های رایج در مورد ...  بیشتر