نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

ناپایداری توسعه جوامع بشری در دو قرن اخیر و پیامد­های زیان­بار آن، که تابعی از متغیرهای جمعیت، سرانه و الگوی مصرف می­باشد، رهیافت توسعه پایدار را به عنوان مهمترین موضوع دهه آخر قرن بیستم، مطرح می‌سازد. پایداری شهری نیز به عنوان شاخه­ای مهم در این مفهوم، پدیده­ای با ابعاد گسترده و پیچیده است که در رشد و تکوین شهرها عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی را مورد توجه قرار می‌دهد. با گسترش مفهوم توسعه پایدار در سطح بین‌المللی، دانشمندان مدل­های کمی و کیفی فراوانی برای اندازه‌گیری توسعه پایدار جوامع و شهرها ارائه نمودند. یکی از مدل­های کمی مهم، روش جای پای بوم‌شناختیاست. این پژوهش در پی این است تا تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی را بر اجزاء جای پای بوم‌شناختی مورد ارزیابی قرار دهد. جامعه آماری این مطالعه250 نفر از ساکنان شهر بوشهر هستند که با استفاده از تحلیل رگرسیونی به بررسی داده‌ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پارامترهای متغیر مستقل، حدود 84% بر اجزاء EF در شهر بوشهر تأثیر دارند.    

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assesment of sustainable Development in Bushehr City from the Aspect of socio/ economics Factores

نویسنده [English]

  • mohamadhosein saraei

چکیده [English]

Unsustainable development, as an important subject in the last two centuries and its harmful outcomes which come as a result of some variables such as population, per capita and consumption model indicates the importance of sustainable development for last decade of this century. Also urban sustainability is a key component of this concept and is complicated and multidimentional phenomene which takes in to account economics, social and demographic factors for city improvent. Scientists have presented numerious quantitative and qualitative models for measuring sustainable development of cities and societies. One of the main quantitative models is Ecological Footprint model. This article seeks to study the effects of socio/ economics and demographic factors on Ecological Footprint. 250 residents of Bushehr city as a statistics society have been studied. Results show parameters of independent variable have significant effects on ecological footprint component almost %81.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bushehr
  • Urban Sustainability
  • Ecological Footprint
  • Sustainable Development