نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه بهزیستی

چکیده

نظریه رشد شناختی ویگوتسکی که به نظریه اجتماعی- فرهنگی رشد شهرت دارد، یکی از نظریه‌های سازنده گرایی است که بر تأثیر قابل توجه کنش متقابل میان یادگیرنده و محیط اجتماعی اش در رشد شناختی تأکید می‌نماید. از سوی دیگر روش یادگیرنده محوری که نظریه ویگوتسکی زیربنای تئوری آن را تشکیل می‌دهد، مهمترین نوع آموزش مبتنی بر نظریه‌های سازنده گرایی شناخته می‌شود.
در این مقاله پس از مرور نظریه سازنده گرایی و روش آموزشی یادگیرنده محور، روش کنونی انجام کارورزی مددکاری اجتماعی در ایران به صورت اجمالی مرور شده است. سپس مدلی برای آموزش دانشجویان مددکاری اجتماعی در محیط کارورزی با تأکید بر جنبه‌های کاربردی نظریه ویگوتسکی و روش یادگیرنده محور ارائه شده است. در این مدل چگونگی بکارگیری یادگیری مبتنی بر مسئله، خودسامان گری، شاگردی شناختی و سنجش تکوینی- عملکردی در کارورزی مددکاری اجتماعی تبیین شده است. 
مدل پیشنهادی با مبنا قرار دادن الگوی عمومی‌آموزشی گیج و برلاینر (1988) فرایند آموزش- یادگیری مددکاران اجتماعی را تشریح می‌کند. سنجش آغازین(تعیین ویژگی‌های ورودی یادگیرندگان و گزینش و تدوین هدف‌های آموزشی)، تعیین روشها و فنون آموزشی، انتخاب منابع و مواد آموزشی، تعیین فعالیت‌ها و تکالیف یادگیری و تعیین روشها و فنون سنجش و ارزشیابی مهمترین مواردی هستند که در مدل به آنها پرداخته شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learner Base Apprenticeship

نویسنده [English]

  • masumeh maarefvand

چکیده [English]

Vygotsky’s cognitive development theory which is reputed as socio-cultural development theory is one of the constructivism theories that emphasizes considerable mutual act between learner and his/her social environment in cognition development. On the other hand, learner- centered method, which is fundamentally based on Vygotsky’s theory, is known as the most important teaching method relied on constructivism theories. This paper reviewed present social field work in Iran followed by studying constructivism theory and learner- centered teaching method. And then a new model is provided for social work students in field work environment with stress on pragmatic aspects of Vygotsky’s theory and learner- centered method. This model shows how to use problem learning based learning, self-regulating, cognitive apprenticeship and performance based assessment in social field work. Suggested model explains teaching- learning process of social workers based on Gage and Berliner (1988) general teaching model. The most important issues are studied in this model are as follows: initial assessment (determining learners input, selection and setting teaching goals) determining teaching methods and skills, selecting educational sources and materials, determining learning activities and assignments and determining evaluation methods and skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Work
  • Learner-Center
  • Field Work
  • constructivism
  • Vygotsky