نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این فراتحلیل دربرگیرنده 50 مقاله فارسی موجود درباره هویت ملی در ایران است، که در کتاب‌شناسی هویت اجتماعی چاپ 1388 ذکر شده اند. برای انجام این فراتحلیل با بینش تلفیقی، فرمی جامع تهیه شد. به واسطه این فرم تمام اطلاعات هر مقاله در ارتباط با 22 متغیر تعریف شده، استخراج و با روش‌های کمی و کیفی تحلیل و بر اساس آن گزارش فراتحلیل مشتمل بر یک مقدمه و 8 بخش تنظیم شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بیشتر مقاله‌ها جنبه تبیینی دارند. ولی در 90 درصد آن‌ها مرور منابع و متون یا صورت نگرفته و یا بسیار سطحی است. پارادایم‌های غالب بر این مقاله‌ها جنبه تقلیل‌گرایانه دارند. روش‌های مورد استفاده بیشتر کیفی ساده و غیر منتظم‌اند. در تعریف هویت ملی به وجود عناصر مشترک و آگاهی افراد از این عناصر و احساس تعهد در برابر آن‌ها اشاره شده است. یافته‌های توصیفی برخی از مقاله‌ها ناظر به اصیل، قدیم و ذاتی بودن هویت ایرانی - اسلامی است. ولی در بیشتر آثار هویت ملی در ایران پدیده‌ای نوظهور است که همزمان با آشنایی ایرانیان با مدرنیته، گسترش جهانی شدن و تشکیل دولت مدرن در ایران شکل گرفته است. امروز این هویت ملی دچار بحران شده و در حال تحول است. در تبیین این بحران و تحول هویت ملی در ایران هر دسته از مقاله‌ها روی عواملی خاص تاکید داشته‌اند که عمدتاً جنبه تقلیل‌گرایانه دارد. مقاله‌ها با وجود نقاط ضعفی چون توصیفی بودن، تقلیل‌گرایی نظری و روشی از نقاط قوتی هم برخوردارند که اهم آن‌ها توجه به ابعاد تاریخی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و به ویژه سیاسی هویت ملی، تشریح وضعیت گذشته، حال و سعی در تبیین فرایند تحول آن در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

National Identity in Iran

نویسنده [English]

  • mohamad abdolahi

چکیده [English]

This meta analysis includes 50 articles concerning national identity. These are the main articles which have been introduced by the Bibliography of Social Identity published in 2009. All information of these articles has been extracted by the means of a form comprised of 22 questions. The information was analysed by quantitative and qualitative techniques. The findings indicate that the most of articles have explanatory characteristic, but 90 percent of them do not have any literature review. The dominant paradigms of these articles are reductionistic with superficial qualitative methods. Regarding a few of these articles, the national identity is an old and essential phenomenon, but in the majority of them national identity is a new emergent phenomenon coincided with the process of modernization, globalization and the formation of modern state in Iran. Todays this national identity is changing and getting into crisis. This crisis has been explained differently in these articles. In spite of some weaknesses of these articles such as the theoretical and methodological reductionism, they have some strong points such as paying attention to the historical, cultural, religious, social and political dimensions of national identity, describing and explaining the past, present and the future state of national identity and the process of it׳s changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta analysis
  • National Identity
  • Iran