دوره و شماره: دوره 17، شماره 48، بهار 1389، صفحه 1-270