نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
مقاله حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نابرابری سیاسی با محوریت فرهنگ سیاسی می‌باشد.در این مقاله بعد از مرور ادبیات تحقیق،فرهنگ سیاسی بُعد سازی شده است. در ادبیات تحقیق نقش عوامل دیگری مانند توسعه اقتصادی، همبستگی اجتماعی عام، علقه امنیتی بر روی نابرابری سیاسی ارزیابی شد. روش مطالعه تطبیقی است و از تکنیک تحلیل ثانویه استفاده شده است. یافته‌ها بیان می‌دارند که فرهنگ سیاسی دموکراتیک در تعامل با توسعه اقتصادی و همبستگی اجتماعی عام دارای نقشی بسیار مؤثر در کاهش نابرابری سیاسی می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مطالعه عرضی- ملی بررسی عوامل موثر بر نابرابری سیاسی (با تاکید بر فرهنگ سیاسی) غلامرضا عظیمی* دکتر محمدرضا رسولی

منابع
- بخشایشی اردستانی، احمد. درآمدی بر نظام‌های سیاسی مقایسه‌ای، 1379.
- بشیریه، حسین. جامعه شناسی سیاسی:نقش نیروهای سیاسی:نقش نیروهای  اجتماعی در زندگی سیاسی،چاپ هفتم1380.
- بشیریه، حسین. فرهنگ سیاسی گروههای حاکم دوره پهلوی، مجله نقد ونظر، شماره3و4.
- رزاقی، سهراب. مؤلفه فرهنگ سیاسی ما، مجله نقد ونظر، 1375، شماره3و4.
- چلبی، مسعود. جامعه شناسی نظم،چاپ اول، 1375.
- عالم، عبدالرحمن. بنیادهای علم سیاست چاپ اول، 1373.
- قوام، عبدالعلی. چالشهای توسعه سیاسی، 1379.
- کوزر، لوییس. زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی ،چاپ هشتم،ترجمه محسن ثلاثی 1378.
- گرب، ادوارد. نابرابری اجتماعی دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر،  ترجمه محمد سیاهپوشان و احمد غروی زاد، 1375.
- وبر ،ماکس. طبقه و منزلت، در کوزر لوئیس و برنارد روزنبرگ،  نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی،  ترجمه فرهنگ ارشاد 1378.
 
-Dalton, Russell J.& Nhu-Ngoc Ong. Citizen Values in the Pacific Rim Region1, paper presented at the Hawaii International Conference on the Social Sciences, Honolulu, Hawaii, June 11-15, 2002, p.19.
- Dalton,Russell J.& Doh Chull Shin. Democratic Aspirations and Democratic Ideals:Citizen Orientations toward Democracy in East Asia, September 25, 2003,p.17.
- Fisher, Stephen. Political Culture. 2003. P.1.
(http://malroy.econ.ox.ac.uk/fisher/polsoc
- Freedom House. “Freedom press”. (http://www.freedomhouse.org). 2004.
-Gabriel A.Almond adn Sideney Verba, the Civic Culture: Political A.titudesand Democracy in Five Nations, Boston, Little Brown, 1990.p.10.
- Gleditsch  N Petter & et al.Armed Conflicts 1946 – 2003 .2004 (http://www.prio.no/cwp/armedconflict).
- Gurr, Ted Robert & Keith Jaggers. “Polity IV”.
- Gurr, Ted Robert & Keith Jaggers. “Polity IV”.
- Inglehart Ronald et al.World Values Surveys and European Values. . 1995–1997.  (www.worldvaluessurvey.org)
- Klingemann, Hans-Dieter, Dieter Fuchs and Jan Zielonka, editors. Democracy and Political Culture in Eastern Europe, Oxford: Routledge.2006.
  -Nevitte, Neil and Kanji, Mebs, Authority Orientations and Political Support: A Cross-national Analysis of Satisfaction with Governments and Democracy.2002.
- Neuman W. Lawrence. “Social Research Methods, Qualitative And Quantative Approaches” .Fourth Edition. Allyn and Racon Press, 2000.p.304.
برای مشاهده یک تحقیق  مقایسه ای  کیفی نگاه کنید به : مسعود چلبی و غلام رضا عظیمی،بررسی تطبیقی – تاریخی رابطه ساختار سیاسی با توسعه اقتصادی (ایران،چین و ژاپن 1920-1800)، مجله انجمن جامعه شناسی، دوره هشتم، شماره1، بهار 1386.
- Paul R. Hensel. ICOW Colonial History data set.
(http://garnet.acns.fsu.edu/~phensel/intldata.html) 1999.

-Political Culture:Misconceptions in Addressing the Ecological Fallacy. 2002. P.16. 

(www.worldvaluessurvey.org/Upload/2_EcolFAlla.doc(.

- Tessler, Mark, Do Islamic Orientations Influence Attitudes Toward Democracyin The Arab World? Evidence From Egypt, Jordan, Morocco, And Algeria. 2002.
-Thompson ,Michael&Richard Ellis and Aoron wildavesky, "Political cultures",Encyclopedia of Government And Politics, Vol 1, Mary Hawks worth adn Maurice kogen,Rutledge, London And New York, 1992.
-Vreeland James Raymond. “A Continuous Schumpeterian Conception of Democracy” (http://www.yale.edu/leitner/pdf/2003-05.pdf) 2003.