دوره و شماره: دوره 27، شماره 90، پاییز 1399 
6. چگونگی برساخت گفتمان فمینیستی در ایران (1389-1370)

صفحه 195-230

10.22054/qjss.2021.59741.2370

سیده مرجان طباطبایی؛ فاروق امین مظفری؛ محمد عباس زاده؛ صمد صباغ


7. کودکی، بزهکاری، حبس: روایتی از برآمدن دارالتادیب در عصر پهلوی

صفحه 195-230

10.22054/qjss.2021.60356.2382

علی خورسندنژاد؛ حسن چاوشیان؛ آرش حیدری؛ حمید عباداللهی چنذانق