هویت بومی در برابر هویت غیربومی؛ پژوهشی کیفی درباره ناسازگاری‌های هویتی در شهر بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارجامعه شناسی دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

10.22054/qjss.2021.57550.2328

چکیده

در جوامع چندفرهنگی، تقابل‌های هویتی و بویژه دوگانه‌ی بومی-غیربومی، منبعی هویت‌بخش ایجاد کرده و چالشها و تعارضاتی به دنبال دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر آنست تا ادراک و تفسیر ساکنان بومی شهر بندرعباس از دوگانه‌ی "هویت بومی- هویت غیربومی" را توصیف کرده و بسترها و دلالت‌های آن را آشکار سازد. مطالعه‌ی حاضر با روش‌ پژوهش کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای انجام گرفته است. داده‌های میدانی با بکارگیری نمونه‌گیری هدفمند-نظری و طی مصاحبه با 23 نفر از ساکنین بومی این شهر که حداقل سه نسل در این شهر زندگی کرده‌اند، بدست امده‌‌ و درنهایت بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای استراوس و کوربین تحلیل شده است. یافته‌های میدانی حاکی از آنست که درک ساکنان بومی شهر بندرعباس از ساکنان غیربومی، امری ذاتی نیست بلکه مبتنی بر تجربه‌ی زیسته‌ی کنشگران و تعاملات اجتماعی آنها با یکدیگر شکل گرفته است. مشارکت‌کنندگان میدان مطالعه، بواسطه‌ی حضور و زندگی در سرزمین اجدادی خود، هویت بومی می یابند اما غیربومی را به مثابه دیگری معضله دار، تفسیر می‌کنند چرا که منافع اقتصادی و همچنین ارزشهای فرهنگی خود را تا حدی ازدست رفته تلقی می‌کنند. پیامد این تفسیر، تقویت پیوستگی و انسجام درون گروه و افزایش نوعی قوم‌مداری است که می‌تواند به تخریب سرمایه‌ی اجتماعی منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indigenous identity against non-indigenous identity; Qualitative research about identity incompatibilities in Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Yaser Rastegar 1
  • Sima Hadi 2
1 Assistant Professor of Sociology, University of Hormozgan, Bandar Abbas
2 M.A at Social Sciences Research, University of Hormozgan
چکیده [English]

In multicultural societies, identity conflicts, especially indigenous- non-indigenous dualities, create an identifying source and lead to identity challenges and conflicts. The purpose of the present study is to describe the perception and interpretation of the indigenous inhabitants of Bandar Abbas of the duality of indigenous identity and non-indigenous identity and to reveal its contexts and implications.
The present study was conducted using qualitative research method and grounded theory strategy. Field data were obtained using purposive-theoretical sampling and interviews with 23 indigenous residents who have lived in the city for at least three generations and were finally analyzed based on three-step coding by Strauss and Corbin.
Field findings indicate that the perception of indigenous residents of Bandar Abbas of non-indigenous residents is not inherent, but is based on the lived experience of actors and their social interactions. Participants gain an indigenous identity through their presence and life in their ancestral homeland, but interpret the non-native as a problematic other, because they see their economic interests as well as cultural values as somewhat lost. The consequence of this perception is the strengthening of cohesion within group against out group and the increase of ethnocentrism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Ethnic identity
  • Indigenous Identity
  • Non-indigenous Identity
  • Grounded Theory
  • Bandarabbas