نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

در جوامع چندفرهنگی، تقابل‌های هویتی و به‌ویژه دوگانه‌ی بومی-غیربومی، منبعی هویت‌بخش ایجاد کرده و چالش‌ها و تعارضاتی به دنبال دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر آن است تا ادراک و تفسیر ساکنان بومی شهر بندرعباس از دوگانه‌ی "هویت بومی- هویت غیربومی" را توصیف کرده و بسترها و دلالت‌های آن را آشکار سازد. مطالعه‌ی حاضر با روش‌ پژوهش کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای انجام‌گرفته است. داده‌های میدانی با به‌کارگیری نمونه‌گیری هدفمند-نظری و طی مصاحبه با 23 نفر از ساکنین بومی این شهر که حداقل سه نسل در این شهر زندگی کرده‌اند، به‌دست‌آمده‌‌ و درنهایت بر اساس کدگذاری سه مرحله‌ای استراوس و کوربین تحلیل شده است. یافته‌های میدانی حاکی از آن است که درک ساکنان بومی شهر بندرعباس از ساکنان غیربومی، امری ذاتی نیست بلکه مبتنی بر تجربه‌ی زیسته‌ی کنشگران و تعاملات اجتماعی آن‌ها با یکدیگر شکل گرفته است. مشارکت‌کنندگان میدان مطالعه، به‌واسطه‌ی حضور و زندگی در سرزمین اجدادی خود، هویت بومی می‌یابند اما غیربومی را به‌مثابه دیگری معضله‌دار، تفسیر می‌کنند چراکه منافع اقتصادی و همچنین ارزش‌های فرهنگی خود را تا حدی ازدست‌رفته تلقی می‌کنند. پیامد این تفسیر، تقویت پیوستگی و انسجام درون گروه و افزایش نوعی قوم‌مداری است که می‌تواند به تخریب سرمایه‌ی اجتماعی منجر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indigenous Identity against Non-indigenous Identity; a Qualitative Research about Identity Incompatibilities in Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Yaser Rastegar 1
  • Sima Hadi 2

1 Assistant Professor of Sociology, University of Hormozgan, Bandarabas, Iran

2 M.A of Social Sciences Research, University of Hormozgan, Bandarabas, Iran

چکیده [English]

In multicultural societies, identity conflicts, especially indigenous/non-indigenous dualities, create an identifying source, and lead to identity challenges and conflicts. The purpose of the present study was to describe the perception and interpretation of the indigenous inhabitants of Bandar Abbas of the duality of indigenous identity and non-indigenous identity and to reveal its contexts and implications. The present study was conducted using qualitative research method and grounded theory strategy. Field data were obtained using purposive-theoretical sampling and interviews with 23 indigenous residents who have lived in the city for at least three generations and were finally analyzed based on three-step coding by Strauss and Corbin. Field findings indicate that the perception of indigenous residents of Bandar Abbas of non-indigenous residents is not inherent, but is based on the lived experience of actors and their social interactions. Participants gain an indigenous identity through their presence and life in their ancestral homeland, but interpret the non-native as a problematic other, because they see their economic interests as well as cultural values as somewhat lost. The consequence of this perception is the strengthening of cohesion within group against out group and the increase of ethnocentrism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Ethnic identity
  • Indigenous Identity
  • Non-indigenous Identity
  • Grounded Theory
  • Bandarabbas
Adlipour, M. Mirmohammad Tabar, A. Afshar. S. Sohrabi, M. (2017). Turkish-Speaking Satellite Channels and Ethnic Identity of the Youth of Tabriz City. Journal of Social Sciences. 13 (1):49-71. [in Persian]
Ahmadi, Y. (2019). Identity Styles and Value Orientations (Case Study of the Youth of Sanandaj City). Journal of Social Sciences. 25 (83): 99-130. [in Persian]
Akhlaghipur, M. (2010). A Sociological Study of Social Gap between Native Citizen and Nonnative Minorities in Bandar Abbas. Journal of Cultural Research Letter of Hormozgan. 1 (5):132-145. [in Persian]
Bagheri, M. Shahriari, M. Multafat, H. (2013). Social factors affecting the formation of ethnic identity among young people. Assembly of the Congress of Pioneers of Progress. 4: 202-216. [in Persian]
Bizumic, B. & Duckitt, J. (2008). My Group Is Not Worthy of Me: Narcissism and – Ethnocentrism. Inquiry. 3:437-453.
Bizumic, B. Duckitt. J. Popadic. D. Dru. V. Krauss. S. (2009). A cross-cultural investigation into a reconceptualization of ethnocentrism. Inquiry. 6: 871-899.
Breton, R. (2001). Political Ethnography. Translated into Persian by Nasser Fakuhi. Tehran: Ney Publishing.
Fathzadeh, H. (2011). Opposition of Ego-Other: Aporia of Ethics. The Quarterly Journal of Philosophical Investigations. 5 (9): 147-159. [in Persian]
Golmohammadi, A. (2002). Globalization, Culture and Identity. Tehran: Ney Publishing. [in Persian]
Hennink, M. Hutter, I. Bailey, A. (2015). Qualitative Research Methods. Translated into Persian by Alireza Saghi and Mehdi Ebrahimi. Tehran: Radio and Television Research and Evaluation Center.
Heydari, H. Shahroudi, T. (2014). Virtual Social Networks and Ethnicity; Opportunities and Threats Ahead. Quarterly Journal of Communication Research. 20 (4): 37-64. [in Persian]
Iman, M. (2015). Philosophy of Research Methods in Humanities. Third Edition, Qom: Research Institute and University. [in Persian]
Jenkins, R. (2018). Social identity. Translated into Persian by Akbar Ahmadi, Tehran: Scientific Civilization.
Karner, C. (2007). Ethnicity and Every Day Life, New York: Routledge.
Khalili Ardakani, M. Moeidfar, S. Saei, A. (2013). Globalization and its impact on ethnic and national identity; a study of the Kurds of Sanandaj. Social Issues of Iran. 4 (1): 91-121. [in Persian]
Moeidfar, S. Shahliber, A. (2007). Globalization and the Formation of Local Cultural Policy: Iranian Baluch Media Consumption and the Challenges of Ethnic and National Identity. Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Kharazmi University). (Special Issue of Social Sciences3). 15 (56-57): 183-208. [in Persian]
Nazari, A. (2013). Media, Stereotypes and the Relationship Btween Identity Groups (Case Study Tehran University). Culture-Communication Studies. 13 (20): 7-33. [in Persian]
Raden, D. (2003). Ingroup Bias, Classic ethnocentrism and Non-Ethnocentrism among American Whites. Inquiry. 4: 803- 828.
Rashidi, M. Azkia, M. (2015). The Assessment of the Effects of Development on the Kurds’ Collective Identity (A Sociological Study of the Impacts of Development on Ethnic identity in Mahabad city). Journal of Iranian Social Development Studies 8 (2): 21-34. [in Persian]
 Rezaee, M. Mohammadi, N. (2015). Modern Media and Construction of Identity: Kurdish Satellite Channels and Ethnic Identity of Iranian Kurds. Quarterly Journal of Social Development. 9 (3): 79-114. [in Persian]
Salehi Amiri, R. (2009). Ethnic conflict management in Iran. Second Edition. Tehran: Expediency Discernment Strategic Research Center. [in Persian]
Strauss, A. Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: techniques and Procedures for Grounded Theory. Translated into Persian by Abrahim Afshar. Tehran: Ney Publishing Institute.
Sumner, W. G. (1906). Folkways. Boston: Ginn.
Tajfel, H. Turner, J. C. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. In W. G. Austin, & S. Worchel (Eds.). Inquiry. 33-47.