دوره و شماره: دوره 20، شماره 63، زمستان 1392، صفحه 1-280