نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
«هال» بر آن است که روایت رسانه‌ها از رویدادها، روایت عینی نیست، بلکه برساخت آن در چارچوب‌های گفتمانی و ایدئولوژیکی است. این تحقیق به دنبال آن است که بررسی کند یکی از مهم‌ترین رویدادهای خاورمیانه (درگیری‌های سوریه) چگونه توسط رسانه‌هایی با چارچوب‌های گفتمانی متفاوت (شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران و بی‌بی‌سی فارسی) بازنمایی می‌شود. روش این تحقیق، تلفیقی از تحلیل گفتمان انتقادی و نشانه‌شناسی است. سه بسته خبری از 8 تیر تا 8 مرداد 1392 از برنامه­های خبری "60 دقیقه" بی­بی­سی فارسی و ساعت 21 شبکه یک انتخاب شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، از مؤلفه‌هایی چون حقوق بشر، دفاع، گذار سیاسی، پیوند اسلام‌گرایی و گسترش جنگ، تعیین‌کننده بودن بازیگران بین‌المللی، محکومیت افراطیون مذهبی و قانون محوری، برای بازنمایی رویداد سوریه استفاده کرده و در مقابل، شبکه یک سیمای ج.ا.ا، از مؤلفه‌هایی ‌چون امنیت، حمایت از جبهه مقاومت، پیروزی بر تروریسم، نفی وابستگی به بیگانگان و نفی مداخله غرب برای برساخت رسانه‌ای رویداد سوریه بهره‌ گرفته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

مقایسه برساخت رسانه‌ای منازعه سوریه در اخبار تلویزیونی صدا و سیمای ج‌ا.ا. و بی‌بی‌سی فارسی سیدمحمد مهدیزاده -عبدالرحمان علیزاده

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdizadeh 1
  • Abdolrahman Alizadeh 2
منابع
افق رسانه ملی. (1385)، تهران: معاونت سیما، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.
-  برگر، پیتر و توماس، لوکمان. (1387)، ساخت اجتماعی واقعیت: رساله‌ای در جامعه‌شناسی شناخت، ترجمه: فریبرز محمدی، چاپ دوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-  بشیریه، حسین. (1380)، آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری، تهران: مؤسسه پژوهش نگاه معاصر.
-  بصیری، محمدعلی؛ حسنی بلیانی، صدراله. (1391). «بررسی تطبیقی گفتمان اسلامی در انقلاب ایران (1357) و مصر (2011)»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی. سال ششم. شماره 20.
-  دارا، جلیل و کرمی، مصطفی. (1392)، «آزاداندیشی در گفتمان انقلاب اسلامی»، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی، سال دوم، شماره 6.
-  سورین، ورنر و تانکارد، جیمز. (1381)، نظریه‌های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-  فرقانی، مهدی؛ نیکخواه‌ابیانه، علیرضا. (1392)، «پوشش خبری رویدادهای دو کشور بحرین و سوریه در سایت فارسی شبکه العالم»، فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال چهاردهم، شماره 22.
-  قدیری، مهدی. (1384)، «نحوه انعکاس اخبار جنگ عراق از تلویزیون ایران: مقایسه تطبیقی با اخبار خبرگزاری ایسنا»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم ‌ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی.
کتاب سبز سوریه. (1387)، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
معاونت تحقیقات و برنامه­ریزی صدا و سیما. (1384)، «اهداف، محورها، اولویت‌ها و سیاست‌های تولید، تأمین و پخش»، تهران: مرکز طرح و برنامه‌ریزی معاونت تحقیقات و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
-  مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1387)، رسانه و بازنمائی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-  ون‌دایک، تئون ای. (1382)، مطالعاتی در تحلیل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان‌کاوری انتقادی، ترجمه: گروه مترجمان، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها.
-  ویلیامز، کویین. (1386)، درک تئوری رسانه‌ها، ترجمه: رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی.
-  هال، استوارت. (1391)، «گزیده‌هایی از عمل بازنمایی»، در: کوبلی، پل (ویراستار) نظریه‌های ارتباطات، جلد سوم، ترجمه: احسان شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-  یورگنسن، ماریان؛ فیلیپس، لوئیز. (1389)، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
-  Abedine, Saad, et. Al. (20013). ”U.N.: More than 1.5 million fled Syria, 4 million more displaced within nation”, CNN,
         http://edition.cnn.com/2013/05/17/world/meast/syria-civil-war/
-  BBC Editorial Guideاlines. (2013). “Section 6: Fairness, Contributors and Consent”, http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/
-  Bruns,  Axel; Highfield, Tim; Burgess, Jean. (2013). “The Arab Spring and Social Media Audiences: English and Arabic Twitter Users and Their Networks.” American Behavioral Scientist.vol.57. No.7.
-  Calabrese, John. (2013). “ China and the Arab Awakening: The Cost of Doing Business”. China Report.Vol.49. No.1. Pp.5-23.
-  Casey, Brenadette & et. al. (2002). Television Studies: Key Concepts, London & New York:  Routledge.
-  CNN Library. (2013). Syria Civil War Fast Facts.
http://www.cnn.com /2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/
-  Faulks, keith. (2000). Citizenship. London & New York : Routledge.
-  Franklin, Bob. (2005). Key Concepts in Journalism Studies. Sage Publications.
-  Garyantes, Dianne M.; Murphy, Priscilla J. (2010). “Success or Chaos?Framing and Ideology in News Coverage of the Iraqi National Elections”. International Communication Gazette . vol. 72. no. 2 151-170.
-   Al Ali, Ghayda. (2011). “Hero or terrorist? A comparative analysis of Arabic and Western media depictions of the execution of Saddam”. Discourse & Communication. Vol. 5. No.4. Pp. 301–335.
-  Giles, Judy & Middleton, Tim. (1999). Studying Culture: A practical Introduction, Oxford: Blackwell.
-  Harrison, Jackie. (2006). News, London and New York: Routledge.
-  Laughey, Dan. (2007). Key Themes in Media Theory. McGraw Hill Publications.
-  Moghadam, Valentine M. (2013). “What is democracy? Promises and perils of the Arab Spring”. Current Sociology. 61. (4) 393–408.
-  Oliver, D. Heater, D. (1994). The Foundation of Citizenship.Edited by Ursula Vogel and Michael Moran. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan.
-  Salama, Vivian (2012). “Covering Syria”. The International Journal of Press/Politics. Vol.17. No.4. Pp.516-526.
-  van Dijk, Teun A. (1988). News as Discourse, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
-  Vreese, Claes H. de (2005). "News framing: Theory and typology", Information Design Journal, Vol. 13, No. 1, Pp. 48-59.