دوره و شماره: دوره 20، شماره 62، پاییز 1392، صفحه 1-285