نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مطالعه اثرات فرهنگ بر زندگی هدفمند به‌ منزله یکی از عوامل مهم سلامت روان‌شناختی افراد، و همچنین عامل مؤثر بر شکل‌گیری هدف‌ها و اولویت‌بندی آن، یک موضوع چالشی و مهیج برای پژوهشگران است. هدف این پژوهش، مطالعۀ نقش فرهنگ در اولویت‌بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی و آمریکایی بود. این پژوهش به روش توصیفی طراحی و اجرا شد. نمونه شامل 216 نفر دانشجوی ایرانی و 164 نفر دانشجویان آمریکا بودند. پرسشنامه اهداف و آرزوها توسط دانشجویان تکمیل شد. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) از روش‌های آمار استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده شد. تحلیل یافته‌ها نشان داد که اولویت اول تا سوم برای تمام دانشجویان آمریکایی به ترتیب وابستگی، پذیرش خود و سلامتی و برای تمام دانشجویان ایرانی به ترتیب پذیرش خود، سلامتی و موفقیت مالی بود. در مقایسه بین جنسیت‌ها، اولویت اول تا سوم دانشجویان دختر آمریکایی به صورت وابستگی، پذیرش خود و کمک به اجتماع و دانشجویان ایرانی به صورت پذیرش خود، سلامتی و کمک به اجتماع بود. همچنین اولویت اول تا سوم دانشجویان پسر آمریکایی به صورت وابستگی، پذیرش خود و سلامتی و برای دانشجویان ایرانی به صورت پذیرش خود، موفقیت مالی و سلامتی بود. نتایج آزمون چند متغییره نشان داد که در خرده هدف‌های معنویت، سلامتی، وابستگی، همنوایی، محبوبیت، تصویر بدنی و موفقیت مالی بین دانشجویان ایرانی و آمریکایی تفاوت معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Role of Culture in Ordering Priorities of Goals and Aspirations: The Case of Iranian and American University Students

نویسنده [English]

  • mohammadreza ahanchian

چکیده [English]

The study of effects of culture on a purposeful life as an important factor of psychological health and an influential factor on setting goals and ordering their priorities is a challenging and exciting topic for researchers. The aim of the present research was to study the role of culture in how Iranian and American university students ordered priorities of their goals and aspirations. A descriptive method was used in the design and implementation of this study.. The sample consisted of 216 Iranian students and 164 American students. All students completed the Goals and Aspirations Questionnaire. In addition to descriptive statistics indicators for data analysis (mean and standard deviation), methods of inferential statistics (analysis of multivariate variance, MANOVA) were used. Analysis of the findings indicated that the top three priorities for the American students as a whole were dependence, self-acceptance, and health, respectively, and for Iranian students were self-acceptance, health, and financial success, respectively. Comparing sexes, the top three priorities for American female students were dependence, self-acceptance, and helping the society and for Iranian female students were self-acceptance, health, and helping the society. Also, the top three priorities of American male students were dependence, self-acceptance and health while for Iranian male students were self-acceptance, financial success and health. Results of MANOVA test showed that there was a significant different between Iranian and American students in terms of sub- goals, which were categorized as spirituality, health, dependence, conformity, popularity, body image and financial success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • ordering priorities of goals and aspirations
  • modernism
  • Iranian university students
  • American university students