نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سواد رسانه‌ای، سواد جدید در قرن بیست و یکم است که توانایی در زمینه‌های دسترسی، تحلیل، ارزیابی، برقراری ارتباط با پیام‌های رسانه‌ای در اشکال گوناگون و تفکر انتقادی را شامل می‌شود. پرسش‌های اساسی در‌این تحقیق بررسی میزان سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان مقطع دبیرستان و ارتباط آن با جنسیت، رشته‌های تحصیلی و پایگاه اقتصادی– اجتماعی ‌این افراد است. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و انتخاب یک نمونه 400 نفری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در دبیرستان‌های شهر کرمان انجام شده داده‌های تحقیق در قالب دو پرسش و پنج فرضیه ارائه شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که سطح سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان پسر از دانش‌آموزان دختر در دبیرستان‌های‌این شهر بالاتر است. همچنین بین میزان سواد رسانه‌ای و متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی رابطه معنادار، برقرار است. ‌این مطالعه همچنین نشان داد که به طورکلی سواد رسانه‌ای دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه به عنوان خروجی‌های انسانی آموزش وپرورش، درسطح متوسط قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Media Literacy in Students: The case of male and female students of the last year of high school in Kerman city

نویسنده [English]

  • abbas taghizadeh

چکیده [English]

Media literacy, as the new kind of literacy in the 21st century, involves a person’s ability in accessing, analyzing, assessing, and communicating with media messages in different forms, as well as his or her ability in critical thinking. The fundamental question of this study was studying high school students’ media literacy and its relationship with their sex, high school major and socio-economic status. This study was carried out using a survey method and a questionnaire, and the sample consisted of 400 students chosen through multilevel cluster sampling in Kerman high schools. Data was collected to address two questions and five hypotheses of the study. Findings revealed that level of media literacy was higher in male high school students, and that there was a significant relationship between level of media literacy and the three variables (sex, major, and socio-economic status). The study also showed that media literacy in students of last year of high school, who are human outputs of Ministry of Education average, was average in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • media education
  • High School Students
  • access and use
  • analysis and assessment
  • creating message
  • Critical Thinking