نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در میان شهروندان یزدی صورت گرفته است. بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات روش پیمایش به کار رفته است. پرسشنامه ‌این تحقیق از اعتبار و پایایی برخوردار بوده و جامعه نمونه آن از 316 نفر از شهروندان یزدی تشکیل شده است که به صورت خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ابعاد بین فردی و تعمیم یافته اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست و مشارکت اجتماعی نیز در بُعد عینی نامطلوب است ولی در بُعد ذهنی شرایط بهتری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ابعاد بین فردی و تعمیم یافته اعتماد با ابعاد ذهنی و عینی مشارکت اجتماعی رابطه معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Trust and Its Relationship with Social Participation: A Case Study of Yazd City

نویسنده [English]

  • mehrabaan paarsaa mehr

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship of aspects of social trust and social participation in citizens of Yazd. A survey method was used for data collection. The questionnaire used in this study is both reliable and valid, and the sample consisted of 316 citizens. Result of the data analysis showed that the interpersonal and generalized aspects of social trust were unsatisfactory and that social participation was unsatisfactory in its concrete aspect but it was more satisfactory in the mental aspect. Also, Pearson's correlation coefficient showed that there was a significant relationship between social trust and social participation. Results of MANOVA test revealed that there was a significant relationship between interpersonal and generalized aspects of trust and the concrete and mental aspects of social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal Trust
  • Generalized Trust
  • mental participation
  • concrete participation