دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
سخن آغازین

محمدحسین پناهی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 1-3

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7591

چکیده
                  سخن آغازین   اززمانیکهدولت- ملتهمراهباشکل‌گیریمدرنیتهدراروپاتشکیلشد، یکیاز مهمترینموضوعاتمورد مطالعهعلومسیاسی مدرن و جامعهشناسی سیاسی رابطه متقابلدولتوملتبودهاست. باشکل­گیریدولت-ملت درجوامع غیراروپایی در قرون 19 و 20،  موضوعِنوعمناسبرابطهمتقابلدولتو ملت  اولویت بیشتری پیدا کرد. البته ...  بیشتر

روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت

علیرضا ملائی توانی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 5-36

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7592

چکیده
      روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت علیرضا ملائی توانی*                                                                                                                  ...  بیشتر

رابطه دولت و جامعه روستایی در دوره نوگرایی، نقد سیاست‌گذاری‌های توسعه در ارتباط با جامعه روستایی

محمود جمعه پور

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 37-69

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7593

چکیده
  چکیده جایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را می‌توان برآیند روابط کارکردی و عملکردی این جامعه در ارتباط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادی و تولیدی روستا منجر شده است. در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاری ...  بیشتر

معضله پدیده حاجب در رابطه مردم و نخبگان سیاسی در ایران ابراهیم برزگر

ابراهیم برزگر

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7594

چکیده
    جامعه در یک تقسیم‌بندی به دو طبقه سیاسی حاکمان و حکومت‌کنندگان و طبقه غیرسیاسی حکومت شوندگان تقسیم می‌شود. روابط این دو همواره یکی از پرسش‌های پایدار و همیشگی فلسفه سیاسی و علوم سیاسی بوده است. روابط موجود بین مردم و حاکمان موضوع جامعه‌شناسی سیاسی و روابط مطلوب آنان موضوع فلسفه سیاسی بوده است. حتی در مقاطعی از تاریخ که حاکمان ...  بیشتر

سیاست اجتماعی در ایران، شکاف دولت – ملت

معصومه قاراخانی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 93-118

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7595

چکیده
  سیاست‌های اجتماعی با تأمین رفاه و تحقق عدالت اجتماعی، نقش «ملات اجتماعی» را داشته و یکی از ابزارهای پیوند میان دولت و ملت هستند. سیاست اجتماعی در طیف گسترده‌ای از رژیم‌های سیاسی از اقتدارگرا تا دموکراتیک تجربه شده است و تنها محدود به دولت‌های رفاه نیست. با توجه به این پیش فرض که توسعه سیاست اجتماعی به عنوان بخشی از وظایف نظام ...  بیشتر

بررسی تطبیقی وضعیت اجتماعی زنان در دولت‌های دو دهه اخیر

سعیده امینی

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 119-150

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7596

چکیده
    در هم تنیدگی امر سیاسی و اجتماعی، نیروهای اجتماعی را به عرصه سیاست پیوند می‌دهد. زنان از مهم‌ترین نیروهای اجتماعی‌اند، در ایران پس از انقلاب اسلامی، دولت‌های مختلف تلاش‌هایی در حوزه‌های مختلف اجتماعی- فرهنگی در رابطه با زنان صورت داده‌اند. مقاله حاضر در صدد است تا به بررسی وضعیت اجتماعی زنان در عرصه مدیریت مناصب دولتی، اشتغال ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی قدرت دولت – ملت در کشورهای در حال گذار

مهدی مالمیر

دوره 23، شماره 75 ، اسفند 1395، صفحه 149-176

https://doi.org/10.22054/qjss.2017.7597

چکیده
    چکیده در این مقاله تلاش می‌شود تا با ارائه یک مدل عمومی و تکیه بر مفهوم چندبعدی قدرت، میزان قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت اندازه‌گیری و رابطه دولت-ملت بر مبنای آن مشخص گردد. با استفاده از الگوی شکاف قدرت سعی شده است که جایگاه کشورهای در حال گذار اقتصادی و سیاسی بر روی یک پیوستار درجه‌بندی گردد. در یک سر این پیوستار کشورهای ...  بیشتر