دوره و شماره: دوره 23، شماره 75، زمستان 1395، صفحه 1-194