دوره و شماره: دوره 23، شماره 73، تابستان 1395، صفحه 1-274