دوره و شماره: دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 1-296