نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه الزهراء(س) / هیات علمی

چکیده

این مطالعه با رویکردی اخلاق محور تلاش می کند جایگاه اخلاق و حقوق و رابطۀ آن‌ها را با یکدیگر در روابط زناشویی سه نسل از زنان متأهل شهر تهران مورد مقایسه قرار دهد. گمانۀ اصلی پژوهش این است که بین سه نسل از زنان متأهل، تفاوت معنادار در توجه به موازین اخلاقی و حقوقی در تعاملات زناشویی وجود دارد. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن را همۀ زنان متأهل شهر تهران تشکیل می دهند که از میان آن‌ها 500 نفر به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ داده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 20استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سه نسل، در ارتباط با رعایت ارزش‌های اخلاقی و مطالبات حقوقی در تعاملات زوجین، تفاوت وجود دارد؛ و نسل اول بیشتر به اخلاق، نسل سوم (نسل جوان) بیشتر به مطالبات حقوقی خود در خانواده اهمیت می‌دهد؛ و نسل دوم به عنوان میانجی، به ملاحظات اخلاقی کمتر از نسل اول و به مطالبات حقوقی کمتر از نسل سوم توجه دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، نشان داد متغیرهای اشتغال، تحصیلات و نسل، توان تبیین 499/0 واریانس متغیر وابستۀ « مطالبات حقوقی در تعاملات زناشویی» را و متغیرهای سن، مدت زندگی زناشویی و اشتغال، توان تبیین 536/0 واریانس متغیر «ملاحظات اخلاقی در زندگی زناشویی» را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Intergenerational Study of the ethics and Rights situation in Marital interactions of married Women in Tehran City

چکیده [English]

With an ethics - oriented approach, this study attempts to compare the situation of ethics and rights and their relations in marital interactions between 3 generations of married women in Tehran city. The main hypothesis of this study is: There are meaningful differences between 3 generations of married Women, in consideration to ethics and rights in their interaction with husbands. The method of study is survey. Statistical population consists of all married women in the city of Tehran. The sample society includes 500 women who were selected through multi-stage cluster sampling technique and responded to the researcher - made questionnaire, in June 2015. For data analysis, SPSS 20 was used. The findings indicate that there are meaningful differences between 3 generations of married women in consideration to ethics and rights in marital interactions. In other words, in marital interactions, first generation consider to ethics more than other generations, and third generation consider to its rights more other generations, while second generation as a mediator consider to ethics less than first generation , and consider to its rights less than third generation. The results of Stepwise Regression analysis also show women employment, rate of education and generation, , predict 49/9% of the changes in dependent variable (Legal demands in marital interactions) and age, Length of marriage and women employment predict 53/6 % of the changes in dependent variable (ethics situation( in marital interactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Rights
  • women
  • generation
  • Family
  • marital interactions