نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کردستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

پژوهش موجود با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن نشانگرهای فرهنگی و هویتی در مناطق کردنشین و تبلور آن به مطالبات قومی با درون‌مایه‌ی ملی گرایانه، به بررسی گونه‌ها و زمینه های تکوین ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنشین می‌پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی چارچوب مفهومی تنظیم و در قالب آن فرضیه‌های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد 1603 نفر نمونه از کُردهای ساکن در استان‌های کُردنشین(کُردستان،آذربایجان غربی،کرمانشاه،و ایلام) صورت گر فته است. نتایج توصیفی نشان از وجود ناسیونالیسم قومی در گونه‌های خودمختار و تجزیه ‌طلب در مناطق کردنشین دارد. به لحاظ جغرافیایی، بالاترین و پایین‌ترین میزان ناسیونالیسم قومی به ترتیب مربوط به استان آذربایجان غربی و ایلام بوده است.بر مبنای نتایج تبیینی، متغیرهای میزان ارتباطات درون قومی و بین قومی، میزان استفاده از رسانه‌ها (داخلی/قومی)، میزان احساس محرومیت و تبعیض رابطه مثبت و معناداری با ناسیونالیسم قومی در مناطق کردنشین داشته و در مجموع 57درصد تغییرات ناسیونالیسم قومی کُردها را تبیین نموده‌اند. تعدیل نقاط افتراق، تضاد و تعارض در حوزه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در مناطق کردنشین در جهت مدیریت مسالمت آمیزمنازعات قومی ضروری به نظر می رسد
واژه‌های کلیدی: ناسیونالیسم قومی،ناسیونالیسم تجزیه طلب، احساس تبعیض، سطح توسعه مناطق قومی،مناطق کردنشین

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fields and forms of ethnic nationalism Iran: Iranian Kurds survey

چکیده [English]

Research available with regard to the politicization of history and cultural markers of identity and its expression in the Kurdish areas to the demands Drvn‌Mayh‌Y ethnic nationalism, ethnic nationalism and created the Gvnh‌Ha My‌Prdazd in the Kurdish areas. Based on the results obtained from analysis of views and review of empirical and conceptual framework set up in the main Frzyh‌Hay raised. Descriptive results show the existence of ethnic nationalism species autonomous and separatist Kurdish areas there. Geographically, the highest and Payyn‌Tryn the ethnic nationalism of the West Azerbaijan province of Ilam, respectively. On the basis of the results of explanatory variables such as level of, the inter-ethnic and inter-ethnic communication, the use of the media: ( civil / ethnic), the feeling of exclusion and discrimination in the Kurdish region have a significant positive relationship with ethnic nationalism and ethnic nationalism Kurds account for 57 percent Nmvdh‌And changes. Adjusted points of divergence, conflict in the areas of cultural, economic, social, political, ethnic Kurdish areas in order to manage non-essential Myzmnazat looks.
Research available with regard to the politicization of history and cultural markers of identity and its expression in the Kurdish areas to the demands Drvn‌Mayh‌Y ethnic nationalism, ethnic nationalism and created the Gvnh‌Ha My‌Prdazd in the Kurdish areas. Based on the results obtained from analysis of views and review of empirical and conceptual framework set up in the main Frzyh‌Hay raised.
Keywords: ethnic nationalism, separatism and nationalism, perceived discrimination, level of development of ethnic areas, the Kurdish regions

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethnic nationalism
  • separatism and nationalism
  • perceived discrimination
  • level of development of ethnic areas
  • the Kurdish regions