دوره و شماره: دوره 23، شماره 72 - شماره پیاپی 71، بهار 1395، صفحه 1-303 
2. «مصرف اینترنت و اثر آن در روابط همسران»

صفحه 39-76

10.22054/qjss.2016.5412

محمدحسین پناهی؛ منصوره تبریزی