نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استادیار روتنشناسی اجتماعی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده: این پژوهش درباره ناراضیان جنسی و برای فهم فرآیند بازاجتماعی شدن آنان انجام شده است. ناراضیان جنسی دچار تناقض در هویت جنسی و جنسیتی هستند و از عدم پذیرش اجتماعی رنج می برند. برای نیل به این هدف، یک پژوهش ترکیبی (مردم نگاری و پیمایش) طراحی شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه و مشاهده و در بخش پیمایش، پرسشنامه بود. در مواجهه تئوری و رفتار گروه هدف، تئوری های مربوط به بدن، داغ ننگ گافمن و بازاجتماعی شدن و سازگاری، طرداجتماعی و به تلاش برای به رسمیت شناخته شدن برای فهم پدیده مفید افتاد. یافته ها حاکی از گذر از مراحل مختلفی برای حل تناقض است، آنان در تلاش برای نیل به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن اجتماعی مراحل مختلفی را طی می کنند اما طرد اجتماعی به عنوان مانعی جدیدی در فرآیند بازاجتماعی شدن آنان، این حرکت را کند یا گاه غیرممکن می کند. خانواده و مدرسه مهمترین نهاد در چگونگی طی فرآیند است. فرآیند طرد اجتماعی برای این افراد بسیار شدید است و از اینرو آنان برای پذیرفته شدن گاه تا خودکشی و گریز از خانواده پیش می روند. پذیرش اجتماعی ناراضیان جنسی ای که از زن به مرد تغییر جنسیت می دهند، بسیار بیشتر و طی فرآیند برای آنان آسان تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

conflict between sex and gender identity: a Study on transsexuals' social adjustment in Iran

نویسندگان [English]

  • Soheyla Alirezanejad 1
  • mansoreh nikoogoftar 3

چکیده [English]

This article tries to understand Iranian transsexuals re socialization process. transsexuals having been suffered from lack of social acceptance and social recognition based on their bodily features and behaviors as well. they are been struggling a contradiction between their sex and gender identity. understanding their situation a mixed method based on ethnography and survey was designed and conducted among transsexuals whom were available in Tehran. participatory observation, semi structured interviews and focus group discussion are implemented during the ethnography and a questionnaire was designed for conducting survey. confronting reality and theories different concepts such as body management, different social identities, social recognition, social stigma and social re-socialization were reviewed. based on findings we realized they have a hard struggle to be recognized by different social institutes and social primary groups; but on the ground of social exclusion they may not being successfully re -socialized and adjusted in society. social exclusion is a very important obstacle for their successful re-socialization. Family and school are two the most important primary group in their social re_socialization and social recognition process.based on restrict social exclusion for them, they usually tries committing suicide, escaping from home, school or even university. between transsexuals, those whom transform from female to male usually experience more social support from family and reach a better social recognition process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • transsexuals
  • sex
  • gender identity
  • re-socialization
  • social recognition
  • Social exclusion
 
-  آبوت، پاملا؛ کلر والاس. (1383)، جامعه شناسی زنان، ترجمه: منیژه نجم عراقی، تهران: نشرنی، چاپ سوم.
-  ازکیا،مصطفی؛ علیرضا دربان آستانه. (1382)، روش‌های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان، چاپ اول.
-  ازکیا، مصطفی..(1390)، جامعه شناسی توسعه، تهران: کیهان.
-  اعزازی، شهلا. (138۰)، جامعه‌شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
-  استراس، آنسلم؛ جولیت کوربین. (1385)، اصول روش تحقیق کیفی، بیوک محمدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
-  بوردیو پی یر. (۱۳۸۴)، طرحی از یک نظریه کنش، ترجمه: مرتضی مردی‌ها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
-  خسروی، زهره. (1388)، مبانی روان شناختی جنسیت، نشر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
-  دستورالعملطرححمایتاجتماعیازمبتلایانبهاختلالهویتجنسی. (1386)، دفترامورآسیبدیدگاناجتماعی.
-  دلاور، علی. (1387)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: نشر رشد، چاپ پنجم.
-  رییسی، فیروزه؛ احمدعلینوربالا. (1380)،بررسیخصوصیاتخانوادگیعده‌ایازمبتلایانبهترنسکشوالیسمدرایران،سمینارسراسریاختلالاترفتاریکودکانونوجوانان،زنجان.
-  ریتزر، جورج. (1374)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ دوم.
-  رییسی،فیروزه. (1383اختلالهویتجنسی، تهران:تهرانصدا.
-  زیبایی نژاد، محمدرضا. (1388)، هویت و نقش‌های جنسیتی، نشر ریاست جمهوری مرکز امور زنان و خانواده.
-  سفیری، خدیجه؛ سارا ایمانیان. (1388)، جامعه شناسی جنسیت، تهران: نشر جامعه شناسان.
-  سیلورمن، دیوید. (1381)، روش تحقیق کیفی در جامعه شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: موسسه فرهنگی
-  سیمون، دوبوار. (1380)، جنس دوم، ترجمه: قاسم صنعوی، تهران: توس.
-  شاملو، سعید. (1385)، بهداشت روانی. تهران: رشد
-  شویره، کریستین؛ اولیویه فونتن. (1389)، واژگان بوردیو، ترجمه: مرتضی کتبی تهران، نی.
-  فروم، اریک. (1390)، گریز از آزادی، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران: مروارید.
-  فوکو، میشل. (1383)، اراده به دانستن، ترجمه: نیکو سرخوش، تهران: نشر نی.
-  فیروزآبادی، سیداحمد؛ صادقی، علیرضا. (1394)، طرد اجتماعی رویکردی جامعه شناختی به محرومیت، تهران: انتشارات جامعه شناسان
-  کاهانی، علیرضا؛ پیمان فخری شجاعی. (1390)، اختلال هویت جنسی دگرجنسیت جوها، تهران: نشر طبیب.
-  کریمینیا،محمدمهدی. (1389)،تغییرجنسیتازمنظرفقهوحقوق،قم: مرکزفقهیائمهاطهار.
-  کوچکیان، زینب. (1385)، اختلال هویت جنسی و ابعاد آن، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 21، 350- 65، تابستان.
-  کوزر، لوئیس آلفرد؛ روزنبرگ، برنارد. (۱۳83)، نظریه‌های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.
-  گافمن، اروینگ. (1386)، داغ ننگ، ترجمه: مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز.
-  گلومبوک، سوزان؛ فی وش، رابین. (1386)، رشد جنسیت، ترجمه: مهرناز شهرآرای، تهران: ققنوس.
-  گیدنز، آنتونی. (1373)، جامعه شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشرنی، چاپ ششم.
-  لوپز و جان اسکات. (1385)، ساخت اجتماعی، حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
-  مهرابی، فریدون. (1374)، بررسی برخی از ویژگی‌های تبدیل خواهی جنسی در بیماران ایرانی، اندیشه و رفتار، سال دوم. شماره 3.
-   Anderson, Joel. (1996). “Translator’s Introduction to Axel Honneth, The Struggle for Recognition”. The Moral Grammar of Social Conflict. Cambridge, Mass: MIT Press uu.nl. 29/1/1395
-  Bardoel, E.A. and Sohal, A.S., (1999). The role of the cultural audit in implementing qualityimprovement programs. International Journal of Quality & Reliability Management
-   Brown ,K.W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role inPsychological wellbeing. Journal Of Personality and Social Psychology. 84,822848
-   Bem, S.L. (1974). The measurement of psychological androgyny. Journal of consulting and clinical psychology
-   Bem, S.L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex – typing Psychological Review.
-   Creswell, J., W. and V. L Plano Clark. (2006). Designing and Conducting Mixed Methods Research, First Edition, London: Sage Publication Inc
-   Sabine N. Merz, Judith Lorber. (2001), Published by: American Sociological Association Stable URL. Vol. 66, No. 4 pp. 598-605.
-   Shilling, C. (1993). The Body and Social Theory. London: Sage
-  synnot, Anthony. (1990), “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, part II: Sociology of Beauty and Face.”, British Journal of Sociology, Vol.41, No.4.
-   Pitts, M. K, Couch, M, Mulcare, H, Croy, S. Mitchell, A. (2009). Transgender people in Australia and New Zealand: Health, Well-being and access to health services, Feminism and psychology, Vol. 19, No. 4, 475- 495.
-   Pruzinsky, T., & Cash, T. F. (2002a). Assessing body image and quality of life in medical settings. In T. F. Cash & T. Pruzinsky (Eds.), Body image (pp. 171-179). New York: The Guilford Press15.
-   Weyers, S., Elaut, E., De Sutter, P., Gerris, J., T’Sjoen, G., Heylens, G., De Cuypere, G., Verstraelen, H.,. (2009). Long-term assessment of the physical, mental, and sexual health among transsexual women. J. Sex Med. 6 (3), 752.
-   Wolfradt, U., Neumann, K., (2001). Depersonalization, self-esteem and body image in male-to-female transsexuals compared to male and female controls. Arch. Sex. Behav.30 (3), 301—310.
-   World Health Organization. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) -BREF. Geneva: World Health Organization; 2004. 9 2.
-   Newfield, E., Hart, S., Dibble, S., Kohler, L., (2006). Female-to-male transgender quality of life. Qual. Life Res. 15, 1447—14.
-   Motmans J, Meier P, Ponnet K, T'Sjoen G. (2012). Female and male transgender quality of life: socioeconomic and medical differences. J Sex Med. Mar; 9(3):743-50.
-   Lothstein, L.M., (1984). Psychological testing with transsexuals: a 30-year review. J. Pers. Assess. 48 (5), 500—507.
-   Kuyken W, Orley j, Hudelson P. Sartorius, N. (1994). Quality of life Assessment across Cultures. Int. J. Mental Hlth. 5-23.
-   Kim, D. S., (2009). Body image dissatisfaction as an important contributer to suicidal ideation in Korean adolescents: gender difference and mediation of parent and peer relationships. Jornal of psychosomatic research, 66, 279-303.
-   Lawrence,Anne A. (2008). Gender identity disordes in adult: Diagnosis and treatment in Hand book of sexual and gender identity disorder. edited by Rowland,D.L,Incrocci, L..Newjersi:published simultaneously in canada.
-   Kessler, S Mc Kenna W. (1998). Who put the trans in transgender. The Int. J. Of Transgenderism symposium.
-   Green R. (2005). Family concurrence of gender dysphoria: Ten siblings or parents_child pairs. Archives of sexual behaviors.29,499-507.
-   Fisher S. (1970). Body experience in fantasy and behavior. New York: Appleton-Century-Crofts..
-   Boswell, H. (1998). The empowerment of a community. In D. Denny Current consepts in transgender Identity, New York: Garland, 353-371.
-   http://www. International Lesbian and Gay Association.com (ILGA) Trans (29 August 2008) 46.
-   http://www.stratpost.com/being-gay-still-a-crime-in-the-militar Stephan, Lawler, Identity,2008,malden,ma02148,usa.
-   Wolfradt, U., Neumann, K., (2001). Depersonalization, self-esteem and body image in male-to-female transsexuals compared to male and female controls. Arch. Sex. Behav.30 (3), 301—310.
-   World Health Organization. (2004). The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) -BREF. Geneva: World Health Organization; 9 2.
-   Newfield, E., Hart, S., Dibble, S., Kohler, L., (2006). Female-to-male transgender quality of life. Qual. Life Res. 15, 1447—14.
-   Motmans J, Meier P, Ponnet K, T'Sjoen G. (2012). Female and male transgender quality of life: socioeconomic and medical differences. J Sex Med. Mar; 9(3):743-50.
-   Lothstein, L.M., (1984). Psychological testing with transsexuals: a 30-year review. J. Pers. Assess. 48 (5), 500—507.
-   Kuyken W, Orley j, Hudelson P. Sartorius, N. (1994). Quality of life Assessment across Cultures. Int. J. Mental Hlth. 5-23.
-   Green R. (2005). Family concurrence of gender dysphoria: Ten siblings or parents_child pairs. Archives of sexual behaviors.29,499-507.
-   Fisher S. (1970). Body experience in fantasy and behavior. New York: Appleton-Century-Crofts..
-   Boswell, H. (1998). The empowerment of a community. In D. Denny Current consepts in transgender Identity, New York: Garland, 353-371.
-   http://www. International Lesbian and Gay Association.com (ILGA) Trans (29 August 2008) 46.
-  http://www.stratpost.com/being-gay-still-a-crime-in-the-militar Stephan, Lawler, Identity,2008,malden,ma02148,usa