نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

امید به آینده بویژه در بین نسل جوان از اهمیت شایانی برخوردار است و سرمایه اجتماعی از جمله متغیرهایی است که نقش مهمی در افزایش امید به آینده دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و امید به آینده در بین دانشجویان انجام شده است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و به صورت مقطعی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه یزد در سال تحصیلی 94-93 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 374 نفر تعیین گردید. نمونه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بود که اعتبار ابزار با روش اعتبار محتوایی محرز گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد. داده‌ها با کمک نرم‌افزارهای SPSS و Amos مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین سن و امید به آینده‌ رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. بین امید به آینده زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. همچنین بین امید به آینده بر حسب متغیرهای رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود نداشت ولی بین سرمایه اجتماعی و امید به آینده در دانشجویان رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و شبکه اجتماعی) و امید به آینده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between social capital and hope to the future among students of Yazd University

چکیده [English]

Social capital is one of the key variables in social explanations. Hope for the future, particularly among young people, has paramount importance and social capital has an important role in raising the hope for the future. This study carried out to investigate the relationship between social capital and hope to the future among students of Yazd University. This survey study is practical in terms of content, cross-sectional, and extensive. The statistical population was all of Yazd University students in the academic year 2014-2015, who 374 people of them were selected and studied through stratified random sampling method. In this study, instrument was questionnaire and validity of the data collection tool was ensured through a content validity and the high Cronbach's alpha for the variables shown in the utility reliability of the research instrument (there was more than 0.7 regarding all the constructs). Data were analyzed by SPSS and Amos software's. The results showed there is not a significant difference between hope to future based on sex and field study. But there was a positive and significant relationship between social capital and hope to the future. Also, there was a significant positive relationship between the social trust, social norms and social network with hope to the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • Hope to the Future
  • Social Capital
  • Social Network
  • social trust
 
 
منابع
-  ابراهیمی، نسرین؛ صباغیان، زهرا؛ ابوالقاسمی، محمود. (1390)، «بررسی رابطه امید با موفقیت تحصیلی دانشجویان»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 60.
-  اصلانی، رقیه؛ نواح، عبدالرضا؛ ایدر، نبی‌الله. (1392)، «بررسی عوامل مؤثر بر امید به آینده در بین دانش‌آموزان»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 5.
-  افشانی، سید علیرضا؛ عسکری ندوشن؛ عباس، حیدری؛ نوریان، محمد. (1391). «رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف‌آباد»، رفاه اجتماعی، شماره 44، 284-259.
-  افشانی، سید علیرضا؛ مهربان پارسا مهر؛ نوریان، محمد. (1390). «مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه یزد و اصفهان»، تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شماره 4 (60).
-  پورافکاری، نصرالله؛ شکری، کبری. (1391)، «بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی دانشجویان (مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر)»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شوشتر، شماره 16.
-  حسینی، سید محمد؛ کلانترکوشه، سیدمحمد؛ میرزایی فندخت، امید. (1393)، «بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبائی»، فرهنگ و مشاوره و روان‌درمانی، شماره 17.
-  ذاکری‌هامانه، راضیه؛ افشانی، سیدعلیرضا؛ عسکری ندوشن، عباس. (1391)، «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد» مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره سیزدهم، شماره 3.
-  رضوی زاده، ندا؛ نوغانی، محسن؛ یوسفی، علی. (1391)، «رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد» مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره دوم.
-  شجاعی باغینی، محمدمهدی و همکاران. (1387)، «مبانی مفهومی سرمایه اجتماعی»، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-  شهمرادی، اعظم؛ محمدی‌فر، علی؛ فخری، محمدکاظم. (1389)، «تأثیر درمان نگهدارندة متادون بر سلامت روان و امیدواری به مواد مخدر»، اعتیاد پژوهی، شماره 16.
-  عباس زاده، محمد؛ سعادتی، موسی؛ حبیب زاده، اصحاب؛ حیدری، رضا. (1391)، «سرمایه اجتماعی و سلامت روانی در بین زنان متأهل شهر تبریز»، فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شماره 32.
-  عزمی، سعیده. (1386)، «بررسی رابطه بین جهت‌یابی آینده، امیدواری، هیجان خواهی تکانشی و رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دختر و پسر شهر تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی تهران.
-  علیزاده اقدم، محمدباقر. (1391)، «بررسی میزان امید به آینده در بین دانشجویان و عوامل مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی کاربردی، شماره 48.
-  فاضل‌زاده، پری‌ناز. (1385)، «عوامل مؤثر بر امید به آینده جوانان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
-  کار، آلان. (1385)، روانشناسی مثبت علم شادمانی و نیرومندی‌های انسان، (ترجمه: حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند با همکاری باقر ثنایی). چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.
-  کامران، فریدون؛ ارشادی، خدیجه. (1388)، «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی شبکه و سلامت روان»، فصلنامه پژوهش اجتماعی، شماره 3.
-  کرمانی، زهرا، خدا پناهی، محمد کریم؛ حیدری، محمود. (1390)، «ویژگی روان‌سنجی مقیاس امید اسنایدر»، فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال 5، شماره 3.
-  -کیوان آرا، محمود؛ حقیقتیان، منصور؛ علی‌بابایی شهرکی؛ معصومه. (1393)، «رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان شهرکرد»، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، شماره 7.
-  گیتی قریشی، اشرف السادات. (1388)، «سطح امیدواری در دانشجویان سال اول و سال آخر رشته روانشناسی»، اندیشه و رفتار، شماره 12.
-  محققیان، زهرا؛ پرچم، اعظم. (1391)، «ماهیت امید؛ مقایسه‌ای تطبیقی بین اسلام و مسیحیت»، معرفت ادیان، شماره اول.
-  موسوی، سمیه‌السادات. (1388)، «تأثیر روابط اجتماعی صمیمانه بر بهداشت روان»، معرفت، شماره 147.
-  میرزاییان، بهرام؛ حسن‌زاده، رمضان؛ مصلحی جویباری، میترا. (1392)، «سهم امید به آینده معلمان در پیش‌بینی شادکامی دانش‌آموزان دختر»، زن و جامعه، بهار 93، شماره 1.
 
-  Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, J. A. (2007). Academic Procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and individual differences, 42(7). 1301-1310
-  Aquinas, Thomas. (1952). Summa Theological, Tr. Father Laurence Sheepcote, (in the Great Books series), Chicago, William Berton Publisher.
-  Banson, W. (2006). The role of hope and study skills in predicting test anxiety level of university students high school and psychological health, self-esteem, positive thinking and social communication. This is for degree of Master of Science in the department of educational sciences Middle East technical university.
-  Fowler, J. H., Christakis, N. A. (2008). Dynamic Spread of Happiness in a Large Social Network: Longitudinal Analysis Over 20 Year in the Framingham Heart Study. British Medical Journal, 337: 338-345.
-  Fredrichson, B. L. (2009). Positivity: Groundbreaking research reveals how to embrace the hidden strength of positive emotions, overcome negativity and thrive. New York: Grown Publishing.
-  Grewal PK, Porter JE. (2007). Hope theory: A framework for understanding suicidal action. Death studies, 31(2): 131-154.
-  Snyder, C. R. (1994). The Psychology of hope: You Can Get There from Here, New York: Free Press.
-  Snyder, C. R. (1995). Conceptualizing, Measuring, and Nurturing Hope; Journal of Counseling and Development, 73: 355-360.
-  Snyder, C. R., Harris, C., Irving, L. M., (1991). The Will and the ways: development and validation of an individual differences measure of hope. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 570-585.
-  Snyder, C. R., Michael, S. T. & Cheavens. J. S. (1999). Hope as a psycho- therapeutic foundation of nonspecific factors, placebos, an expectancies, in M. A. Hubble, B. Duncan, S. Miller (eds), Heart and soul of change, Washington, D. C: APA, PD. 205-230.
-  Snyder, C. R., Lopez, S. J. Shorey, H. s, Rand, K. L. & Feldman, D. B. (2003). Hope Theory, measurement and application to school Psychology, School Psychology Quarterly, 18: 122-139
-  Snyder. CR. (2000). Handbook of Hope: Theory, Measure & Applications, Academic Press, USA.
-  Snyder, C.R., Mc CUII ough, M.E. (2000). A Positive Psychology field of dreams. Journal of social and clinical Psychology, 19: 151-160.
-  Snyder C.R. Ritschel L.A., Ravid., L.K. and Berg C.J. (2006). Balancing Psychological Assessments: Including strengths and Hope in client Reports. Journal of clinical Psychology, 62(1), 33-46.
-  Umphrey, L. R., & Sherblom, J. C., (2014). The relationship of hope to self-compassion, relational social skill, communication apprehension, and life satisfaction. International Journal of Wellbeing, 4(2): 1-18.
-  Welsh, Jennifer A. & Berry, Helen L. (2009). Social capital and mental health and well- being. National Centre for Epidemiology and Population Health, The Australian National University. Paper presented at the Biennial HILDA Survey Research Conference 16-17.