نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

 
چکیده
در این مقاله تلاش می‌شود تا با ارائه یک مدل عمومی و تکیه بر مفهوم چندبعدی قدرت، میزان قدرت عاملیت دولت و قدرت عاملیت ملت اندازه‌گیری و رابطه دولت-ملت بر مبنای آن مشخص گردد. با استفاده از الگوی شکاف قدرت سعی شده است که جایگاه کشورهای در حال گذار اقتصادی و سیاسی بر روی یک پیوستار درجه‌بندی گردد. در یک سر این پیوستار کشورهای با شکاف حداقلی قرار دارند و در سر دیگر کشورهایی هستند که پیوستگی ضعیف و شکننده‌ایی بین دولت و ملت آن‌ها وجود دارد.
همچنین با استفاده از فضای خاصیت طراحی شده بر مبنای دو بعد قدرت دولت و قدرت ملت، الگوهای متفاوتی از رابطه بین دولت و ملت در کشورها شناسایی شده است. این مقاله در واقع بدون این که بخواهد ادعای علت کاوی الگوهای متفاوت رابطه دولت ملت را داشته باشد، یک مقاله توصیفی است در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان رابطه دولت با ملت را به صورت تجربی و کمّی به توصیف کشید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Government Power - the Nation in the Transition Countries Mahdi Malmir

نویسنده [English]

  • mehdi malmir

tehran

چکیده [English]

 
Abstract
In this article, the author presents a General and Multidimensional Model of power. Then providing a model, State agency power and Nation agency power are measured in the developing countries. Accordingly, State power divides four dimensions: Economic power, Political power, Military power and Executive power. And Nation power divides Four Dimensions too: Economic power, Political power, Social power and Cultural power. 
Moreover, on the basis of both the State Power and Nation Power, using the term of property space different patterns of relations between nation states in various countries have been recognized. As a descriptive article, the findings of the research indicate that the most of developing country encounter with the power cleavage/ gap < span style="mso-spacerun: yes;">  problem between State and nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: State Agency Power
  • Nation Agency Power
  • State-Nation Cleavage
  • Transition Countries
 
 
منابع
-  چلبی، مسعود. (1375)، جامعه‌شناسی نظم، تشریح و تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نشر نی.
-  ابراهیم‌بای سلامی، غلام‌حیدر. (1386)، مناسبات دولت و جامعه از دیدگاه جامعه‌شناسی، نامه علوم اجتماعی، شماره 30.
-  پوجی، جانفرانکو. (1377)، تکوین دولت مدرن؛ درآمدی جامعه‌شناختی، ترجمه: بهزاد باشی، تهران: انتشارات آگاه
-  امیراحمدی، هوشنگ. (1374)، نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه، ترجمه: علیرضا طیب، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 99-100.
-  کاتوزیان، محمدعلی. (1377)، نه مقاله در جامعه‌شناسی تاریخی، نفت و توسعه اقتصادی، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.
 
-   Smith, A. D. (1998). Nationalism and modernism A critical survey of recent theories of nations and nationalism. London Routledge.
-   Li, Rebecca S. K. (2002). Alternative Routes to State Breakdown: Toward an Integrated Model of Territorial Disintegration, Sociological Theory, Vol. 20, No. 1, pp. 1-23
-   Mann, M. (1993). The sources of social power: 2. Cambridge: Cambridge University Press.
-   Evans, P. B. (1995). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton, N.J: Princeton University Press.
-   Turner, Jonathan H. (1995). Macrodynamics: Toward a Theory on the Organization of Human Populations. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
-   Collins, Randall. (1986). “The Future Decline of the Russian Empire.” Pp. 186–209 in Weberian Sociological Theory, by Randall Collins. Cambridge, England: Cambridge University Press.
-   Goldstone, Jack. (1991). Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, CA: University of California Press
-   Tilly, Charles. (1978). From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison- Wesley.
-   Gadot, E. (2009). Building strong nations improving governability and public management. Farnham, Surrey, UK: Ashgate.
-   http://www.bti-project.org/index/
-   Migdal, J. S. (1988). Strong societies and weak states: State-society relations and state capabilities in the Third World. Princeton, N.J: Princeton University Press.