نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
جایگاه کنونی و وضعیت موجود جامعه روستایی، را می‌توان برآیند روابط کارکردی و عملکردی این جامعه در ارتباط با عوامل بیرونی یعنی دولت و شهر دانست که به دگرگونی نهاد اجتماعی، اقتصادی و تولیدی روستا منجر شده است. در این روند دگرگونی جامعه روستایی سنتی از یک جامعه بسته، خودکفا، خودگردان و تاب آور، مبتنی بر تولید و ارزش کار، همکاری جمعی و نهادهای مشارکتی و محلی به جامعه‌ای غیر سنتی، وابسته، مصرفی، آسیب‌پذیر، بر محور فردگرایی و ارزش پول با نهادهای رسمی تبدیل‌شده است. ایده این مقاله بررسی و نقد جریان حرکت از جامعه سنتی به جامعه شبه مدرن و ضرورت اصلاح مسیر حرکت به‌سوی جامعه پایدار اکولوژیک است. این روند در چارچوب رابطه دولت و ملت در قالب مفاهیم حکمروایی محلی، حاکمیت دولتی و حکمروایی خوب موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. به نظر ما جریان کارکردی و عملکردی جامعه در ارتباط با دولت، جریان انتقال از حاکمیت محلی به حاکمیت دولتی است. برای تغییر وضعیت موجود و ایجاد جامعه مطلوب باید به‌سوی حکمروایی خوب حرکت کنیم. مبنای نظری این بحث در ایده حکمروایی خوب و دیدگاه‌های اجتماعی و اکولوژیک برای ایجاد جامعه پایدار اکولوژیک است. روش این مقاله بررسی روند و توصیف و تحلیل مبتنی بر آرا و دیدگاه‌های نظری و تجارب عملی است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Government and the Rural Community in the Age of Modernization; A Review of Development Policy of the Rural Community in Iran Mahmoud Jomehpour

نویسنده [English]

  • mahmood jomehpor

allameh

چکیده [English]

 
Current situation and positions of the rural community can be the result of functional relationships and operation of the local community in relation to external factors as the state and city, which led to the transformation of the social, economic and production systems in the rural community. In this process of transformation, the traditional villages, from a closed, self-sufficient, self-managed and resilient society, based on the production and value of work, cooperative and participatory institutions and local community; has been changed to nontraditional community, which is dependent on consumption, vulnerable, based on individualism, money value and the official institutions. The idea of this paper is to review the changing process of traditional to quasi modern society and the necessity of reforming the path towards ecological sustainability of the society. This process has been investigated within the framework of the relationship between the state and the nation in terms of the concepts of local governance, sovereignty and good governance. In our view, the functional and practical currency in relation to the government is transition of local authority to rule the state. To change the situation and create a desirable society we should move towards good governance. The theoretical basis of this discussion is the idea of good governance and social and ecological views for the creation of ecologically sustainable society. The research method in this article is process review and description and analysis based on ideas, theories and practical experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Relationship Between Government and Rural Communities
  • local government
  • State Government
  • Good Governance
  • Ecological and Sustainable Development
 
 
منابع
-اسکاپ. (1980)، برنامه‌ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، راهبردهای جایگزین، مترجم: عباس مخبر، سازمان برنامه‌وبودجه، تهران، 1365.
-  پاپلی یزدی محمدحسین. (1382)، نظریه‌های توسعه روستایی، تهران: انتشارات سمت.
-  تودارو، مایکل. (1981)، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه: غلامعلی فرجادی، سازمان برنامه‌وبودجه، تهران: چاپ چهارم.
-جمعه پور، محمود. (1378)، بررسی و ارزیابی جایگاه اقتصادی و توسعه بخش روستایی در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه ملی، مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  جمعه پور محمود. (1384)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی، دیدگاه‌ها و روش‌ها، تهران: انتشارات سمت
-جمعه پور، محمود. (1380)، کاربرد روش ارزیابی سریع مشارکتی PRA در توسعه مشارکت زنان، مجموعه مقالات کارگاه آموزشی توسعه مشارکت زنان، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
-  جمعه پور، محمود. (1392)، برنامه‌ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه‌ای، تهران: انتشارات سمت.
-جمعه پور، محمود. (1394)، راهبردهای توسعه مناطق روستایی کشور بر اساس برنامه‌ریزی مشارکتی، طرح درون دانشگاهی، دانشگاه علامه طباطبائی.
-  چمبرز، رابرت. (1997)، توسعه روستایی، الویت بخشی به فقرا، مترجم مصطفی ازکیا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-   سازمان برنامه‌وبودجه. (1352)، گزارش عملکرد برنامه چهارم عمرانی کشور (47 1351)، تهران.
-  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. (1378)، سند برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تهران.
-  شاریه. ژان، برنارد. (1373)،- شهرها و روستاها، ترجمه: سیروس سهامی، مشهد: نشر نیکا.
-  شقاقی، پژمان. (1390)، درآمدی بر نظریه آبادی، امنیت و سکونتگاه‌های انسانی در ایران، نشر پژواک.
-  عظیمی آملی، جلال؛ افتخاری رکن‌الدین. (1393)، حکمروایی روستایی، مدیریت توسعه پایدار، تهران: انتشارات سمت
-عظیمی، حسین. (1361)، توزیع زمین و درآمد در آستانه اصلاحات ارضی، مجموعه کتاب آگاه، مسائل ارضی و دهقانی، تهران: انتشارات آگاه.
-  لوئیس، آرتور. سر ویلیام. (1370)، برنامه‌ریزی توسعه، مبانی سیاست اقتصادی، ترجمه: مجید ارایی نژاد، تهران: انتشارات امیرکبیر.
-  لمپتون، آ.ک. اس. (1362)، مالک و زارع در ایران، ترجمه: منوچهر امیری، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
-مانکلوس خاویر و مانوئل گواردیا. (1392)، فرهنگ، شهر گرایی و برنامه‌ریزی، ترجمه: افسانه قره داغی، ناشر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی، شهرداری تهران.
-مشاورین DHV هلند. (1371)، رهنمودهایی برای برنامه‌ریزی مراکز روستایی، ترجمه: سید جواد میر، مرکز تحقیقات و برسی مسائل روستایی، وزارت جهاد سازندگی.
-  Gallent Nick, Meri Juntti, Sue Kidd and Dave Shaw. (2008). Introduction to rural planning, published by Routledge, London.
-  Koomian, Jan.. (2003). governing as governance, London, sage publication.
-  Misra, R. p. (1982). regional development planning, the IGU regional conference.
-  Short, Christopher. (2012). Balancing nature needs and those of other land use in a multi- functional context, high value nature conservation site in low land England.
-  UNDP, (2002). urban governance index, a tool to measure progress in achieving good urban governance (global campaign on urban governance) available at: www. Unhabitat. Org
-   UNDP. (2002). Deeping Democracy in a fragmented world, Human Development report, Oxford university press.