دوره و شماره: دوره 22، شماره 68 - شماره پیاپی 68، بهار 1394، صفحه 1-299 
2. فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی زنان

صفحه 35-78

10.22054/qjss.2015.1280

محمدحسین پناهی؛ سمیه سادات بنی فاطمه