نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم اجتماعی دانشگاه گلستان

2 ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده
بررسی رابطه بین دینداری با سازگاری زناشویی
(مطالعه موردی: زنان متأهل ساکن شهر گرگان)
غلامرضا خوش فر*
محبوبه ایلواری**
                                   تاریخ دریافت: 18/9/93
                                     تاریخ پذیرش: 21/2/94

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه‌ دینداری با سازگاری زناشویی انجام شده است. از آنجایی که دینداری بر روابط خانوادگی اثر گذار است و با نظر به این که در شرایط کنونی استحکام ارزش‌های دینی در خانواده یکی از اهداف جامعه‌ اسلامی‌ ما است، پس پژوهش در این زمینه ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام زنان متأهل ساکن شهر گرگان می‌باشد که تعداد آنها 144406 نفر بوده است. حجم نمونه آماری این پژوهش شامل 360 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای انجام گرفت. برای انتخاب آزمودنی‌ها نخست 36 محله به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس در هر محله متناسب با تعداد خانوارهای ساکن و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک 10 زن متأهل انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه‌ سازگاری زناشویی لاک والاس و دینداری استارک بود. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها افزون بر روش‌های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون پس رونده استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین میزان دینداری و سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین ابعاد اعتقادی، پیامدی و مناسکی دینداری نیز با سازگاری زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بعد پیامدی پیش بینی کننده قویتری برای سازگاری زناشویی است.
واژه‌های کلیدی: دینداری، سازگاری زناشویی، پیامدی، اعتقادی، عاطفی، مناسکی

عنوان مقاله [English]

Religiosity and Marital Adjustment; Case Study of Married Women of Gorgan Religiosity and Marital Adjustment; Case Study of Married Women of Gorgan

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Khoshfar 1
  • Mahboobeh Ilvari 2

چکیده [English]

Gholamreza Khoshfar
Mahbobeh Ilvari
Date of Receive: 2014/12/9
Date of Accept: 2015/5/11
Abstract
The present study was conducted to identify the relationship between religiosity and marital adjustment. Since religion influences family relationships and regarding the fact that in the present conditions the strength of religious values in the family is one of the goals of our Islamic society, conducting research is necessary in this field. The method of research is descriptive survey. The population included 144406 married women who live in the city of Gorgan. Using Cochran formula, the sample size was 360 of married women. Multi-stage random sampling method was used for the study. For the first selection, 36 randomly selected neighborhoods were chosen, then in every process, in proportion to the number of settled households and using systematic random sampling, 10 married women were selected and studied. The questionnaires of religiosity -Lock Wallace test- and marital adjustment -Gelark and Stark test- were the tools of measurement in this study. For data analysis the results, Pearson correlation, and backward regression were used in addition to the methods of descriptive statistics.
The results showed that there is a significant correlation between religiosity and marital adjustment. There are also significant correlations between three dimensions of religiosity such as belief, ritual and consequences with marital adjustment. The results of regression analysis indicated that the dimension of consequences is a stronger predictor of marital adjustment

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • marital adjustment
  • consequences
  • belief
  • emotional and Ritual dimensions

منابع
    احمدی، خدابخش. (1385)، بررسی رابطه بین تقیدات مذهبی و سازگاری زناشویی، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره‌ پنجم.
    اعزازی، شهلا. (1389)، جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، چاپ هفتم.
    بهار، مهری. (1391)، بررسی شکاف نسلی به لحاظ وضعیت دینداری دو نسل دهه 50 و 70 (با تأکید به بعد مناسکی)، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، شماره‌ ششم.
    بخشایش، علیرضا (1388)، رابطه‌ی رضایت جنسی، سلامت عمومی‌و رضایت زناشویی در زوجین، فصلنامه روانشناسی کاربردی، شماره‌ چهارم.
    پوراحمد، احمد(1391)، بررسی رابطه دینداری و احساس امنیت در فضاهای شهری و روستایی. (مورد مطالعه شهرستان کوهدشت)، پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، شماره‌ اول.
    جلالی مقدم، مسعود. (1386)، درآمدی به جامعه شناسی دین و آراء جامعه شناسان بزرگ درباره‌ دین، نشر مرکز، تهران، چاپ دوم.
    حاتمی، حمیدرضا. (1388)، بررسی تأثیر میزان دینداری بر رضایت از زندگی زناشویی، فصلنامه روانشناسی نظامی، شماره اول.
    حبیب پور، کرم. (1388)، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، تهران: لویه، متفکران، چاپ سوم.
    خدایاری فرد، محمد. (1385)، رابطه نگرش مذهبی با رضایت‌مندی زناشویی در دانشجویان متأهل.
    دورکیم، امیل. (1384)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه: باقرپرهام، تهران: نشرمرکز، چاپ دوم.
    ربانی، رسول. (1390)، بررسی تجربی رابطه دینداری و رضایت از زندگی، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، شماره 1.
    ساروخانی، باقر. (1370)، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
    شاکریان، عطا. (1391) نقش ابعاد شخصیت و جنسیت در پیش بینی سازگاری زناشویی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. (بهبود)، فروردین و اردیبهشت سال نودویک، دوره  16، شماره 1.
    عابدی، احمد. (1387)، رابطه‌ی بین ابعاد دینداری با با شادی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان، دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، سال اول، شماره 2.
    مختاری، عباس. (1380)، رابطه جهت‌گیری مذهبی با میزان تنیدگی، مجله روان-شناسی.
    معین، لادن. (1390)، رابطه‌ی سخت رویی روان‌شناختی با سازگاری زناشویی، فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، شماره چهارم.
    همیلتون، ملکم. (1381)، جامعه شناسی دین، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ دوم.
    Antoneta Andreea Muraru. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model, procedia-social and behavioral sciences, 33(2012)90-94.
    Dollahite, David C. (2005). How family religious involvement benefits adults, youth and children and strengthens families, Sutherland Institute.
    Graham, Jr,Patrick J. (2011). An investigation of the relationship between religion and marriage on self-reported health, B.A, Louisinana Tech University.
    Goel ,Shikha. (2012). Gender differences in marital adjustment, mental heath and frustration reactions during middle age, Iosr Journal of humanities and social science –pp42-49.
    Glok,C, & Stark, R. (1965). Religion and Society in Tension, Chicago: Rand MCNally
    Haseley, Jamiel. (2006). Marital satisfaction among newly married couple: Associations with religiousity and romantic attachment style, University of north Texas.
    Hashemi, Hina Ahmad. (2007). Marital adjustment stress and depression among working and nonworking married women, Internet Jornal of medical update, Vol.2, No.1.
    Najman, Jack. (1993). The impact of achild death on marital adjustment, Social Science Med, 37(8): 1005-10.
    Spaneer, GB. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New scales for Assessing the quality of Marriage and similar Dyads, Journal of Marriage and family, 38, 15-28.
    Ahmadi, Khodabakhsh. (2005). The relation between religious commitment and marital adjustment, Journal of family studies, 55-66.
    Abedi, Ahmad (2008). The relation between religiosity with happiness of secondary school female students in Isfehan, Journal of Islamic studies and Psychology, Number 2.
    Antoneta Andreea Muraru. (2012). Family-of-origin, romantic attachment, and marital adjustment: a path analysis model, procedia-social and behavioral sciences, 33(2012)90-94.
    Bahar, Mehri. (2012). Study of the generation gap in terms of religion two generations of the 50s and 70s. (with an emphasis on ritual dimension). Sociology Journal of Youth studies, Vol 6, 9-36.
    Bakhshaiesh, Alireza. (2009). Relationship sexual satisfaction, public health and marital satisfaction in couples, Journal of applied psychology, Vol4, 73-85.
    Durkheim, Emile. (2005). The elementary forms of the religious life, Tehran: publication center, Second edition.
    Ezazi, Shahla. (2010). Sociology of family.
    Dollahite, David C. (2005). How family religious involvement benefits adults, youth and children and strengthens families, Sutherland Institute.
    Graham, Jr,Patrick J. (2011). An investigation of the relationship between religion and marriage on self-reported health, B.A, Louisinana Tech University
    Goel,Shikha. (2012). Gender differences in marital adjustment, mental health and frustration reactions during middle age, Iosr Journal of humanities and social science –pp42-49.
    Glok,C, & Stark, R. (1965). Religion and Society in Tension, Chicago: Rand MCNally.
    Haseley, Jamiel. (2006). Marital satisfaction among newly married couple: Associations with religiousity and romantic attachment style, University of north Texas.
    Hatami, Hamidreza. (2009). Study the effect of religiosity on marital satisfaction, Journal of military psychology Vol1, 13-22.
    Hashemi, Hina Ahmad. (2007). Marital adjustment stress and depression among working and nonworking married women, Internet Jornal of medical update, Vol.2, No.1.
    Habibpour, Karam. (2009). Comprehensive manual for using spss in survey researches, Tehran: Loie.
    Jalali Moghadam, Masod. (2007). Introduction to the sociology of religion and sociology of great ideas about religion.
    Khodaiarifard, Mohamad. (2006). The relationship between religious attitude with marital satisfaction in married students.
    Mokhtari, Abas. (2001).The relationship between religious orientation and stress, Journal of psychology, 56-67.
    Moien, Ladan. (2011). The relationship between psychological hardiness and marital adjustment, Journal research sociology of women, 163-189.
    Malcom B.Hamilton. (1943). The sociology of religion, Translation: Salesi Mohsen.
    Najman, Jack. (1993). The impact of achild death on marital adjustment, Social Science Med, 37(8): 1005-10.
    Pourahmad,Ahmad. (2012). Study the relationship between religiosity and sense of security in rural and urban areas. (Kohdasht city case study). Strategic security studies and social orded, Vol 1,1-20.
    Shakerian,Atar. (2012). The role of personality dimensions and gender in predicting marital adjustment, Research paper, 16-22.
    Sarokhani, Bagher. (1991). Sociology of family, Sorosh publications
    Spaneer, GB. (1976). Measuring Dyadic Adjustment: New scales for Assessing the quality of Marriage and similar Dyads, Journal of Marriage and family, 38, 15-28.