نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی

چکیده

چکیده
اهمیت مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان در کشورهای جهان سوم هم برای رشد و توسعه جوامع و هم برای خود شکوفایی زنان روز به روز افزایش می‌یابد، و ضرورت مطالعه آن بیشتر می‌شود. در این مقاله به تأثیر فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان می­پردازیم. با استفاده از نظریه اینگلهارت و سایر نظریه­ها درباره تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی فرضیات تحقیق مطرح و با استفاده از روش پیمایشی، داده­های لازم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل شدند. جامعه آماری پژوهش زنان بالای 20 سال شهر یزد بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی 385 نفر از آنان انتخاب و پرسشنامه­های تهیه شده تکمیل گردیدند. نتایج تحقیق حاکی از این بود که فرهنگ سیاسی زنان بر روی مشارکت سیاسی آنان تأثیر می‌گذارد. همچنین همه مولفه­های فرهنگی سیاسی، شامل نگرش نسبت به نظام سیاسی، نخبگان سیاسی حاکم، دانش (تجهیز) سیاسی، نگرش زنان نسبت به توانمندی سیاسی خود، و هنجارمند دانستن مشارکت سیاسی زنان با مشارکت سیاسی زنان رابطه معنی دارِ مثبت نشان دادند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Culture and Political Participation of Women

نویسندگان [English]

  • Mohammadhossein Panahi 1
  • Somayeh Sadat Bani Fatemeh 2

چکیده [English]

While the importance of social and political participation of women in the third World countries is increasing continuously, both for development of these societies and for self-realization of women themselves, it is becoming an essential issue for study. In this paper, we focus on the impact of women's political culture on their political participation. Referring Inglehart's theory and other theories related to the impact of political culture on political participation, we advanced our hypotheses. Through a survey, our data were collected and analyzed. The population of the research was women aged 20 and more from the Iranian city of Yazd, from which a random sample of 385 people were selected.
The findings indicate that the women's political culture effects on their political participation. Moreover, all of the dimensions of political culture, including the women's attitudes towards the political system and the ruling elite, their political knowledge, attitudes towards their own political capacity, and normatively taking women's political participation, had meaningful positive correlation  with their political participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • political culture
  • Women's Political Participation
  • Political Attitude
  • Political capacity
  • normatively taking political participation
منابع
-  اینگلهارت، رونالد. (1382). تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه: مریم وتر، تهران: کویر.
-  بشیریه، حسین. (1381). موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو، چاپ سوم.
- پناهی، محمد حسین؛ فریبا شایگان. (1386). «اثر میزان دینداری بر اعتماد سیاسی»، فصلنامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی، شماره 37.
-  پناهی، محمدحسین. (1386). جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
- پناهی، محمد حسین؛ حسین کردی. (1389). «فرهنگ سیاسی و عوامل اجتماعی آن: مطالعه موردی استان گلستان»، در فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 51.
- پناهی، محمد حسین؛ احمد غیاثوند. (1390). «وضعیت موجود و مطلوب شهروندی اجتماعی در تهران و راهکارهای ارتقای آن»، در مجموعه مقالات همایش علمی‌شهرداری به منزله نهاد اجتماعی، تهران: انتشارات تیسا.
- پیشگاهی فرد، زهرا؛ دستوری، مژگان؛ ابراهیمی، سودابه (1388). «تحلیلی بر میزان مشارکت زنان در تشکلهای سیاسی کشور در سال 1385»، پژوهش زنان، دوره 7، شماره1.
- تاج زاده، مصطفی. (74-1373). فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در ایران پس از پیروزی انقلاب، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
-  چاندوک، نیرا. (1377). جامعه مدنی و دولت، ترجمه: فریدون فاطمی‌و وحید بزرگی، تهران: نشر مرکز.
-  دوورژه، موریس. (1369). جامعه شناسی سیاسی، ترجمه: ابولفضل قاضی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.
-  راش،  مایکل. (1377). جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: انتشارات سمت.
-  عالم، عبدالرحمن. (1374). «فهم فرهنگ سیاسی»، مجله سیاست خارجی، شماره 3 و 4، سال نهم.
-  شریف، محمدرضا. (1381). انقلاب آرام: درآمدی بر تحول فرهنگ سیاسی در ایران، تهران: انتشارات روزنه.
-  عباسیان، علی اکبر. (1387). فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی، تهران: نشر اختران.
- عالی زاد، اسماعیل، «بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی در مشارکت سیاسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، سال 84-1383.
-  لازار، ژودیت. (1380). افکار عمومی، ترجمه: مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
- محسنی تبریزی، علیرضا. (1375). «بیگانگی مانعی برای مشارکت و توسعه ملی»، نامه پژوهش، سال اول»، شماره 1، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-  مصفا، نسرین. (1375). مشارکت سیاسی زنان در ایران، تهران: وزارت امورخارجه.
-  مهرداد، هرمز. (1376). جامعه پذیری سیاسی، (تالیف و ترجمه:)، تهران: شرکت انتشاراتی پاژنگ. 
-  میلبراث،  لستر، و گوئل لیل. (1386). مشارکت سیاسی، ترجمه: سید رحیم ابوالحسنی، تهران، میزان، چاپ اول.
-  هانتینگتون، ساموئل. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر علم.
-  هانتینگتون، ساموئل. (1373). موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه: احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه.
 
-  Almond, Gabreil (1970). Political Development, Boston: Little, Brown and Co.
-  Best, Paul J., Kul B. Rai, and D. F. Walsh. (1986). Politics in Three Worlds, New York: John Wiley and Sons.
-  Cord, Robert, et al. (1985). Political Science, Second ed., New Jersy: Prentice Hall.
-  Dahl, Robert. (1974). Who Governs, 20th Print, New Haven and London: YaleUniversity Press.
-  Dye, Thomas R. and Harmon Zeigler. (1985). American Politics in the Media Age, Second ed., Brooks/Cole.
-  Gill, Graeme. (2000). The Dynamics of Democratization: Elites, Civil Society and the Trannsition Process, New York: St. Martin Press.
-  Inglehart, Ronald. (1988). “The Renaissance of Political Culture”, American Political Science Review; December; Vol 82, No 4.pp 1203-1230.
-  Lipset, Seymour M. (1963). Political Man, New York: Anchor Books.
-  Lipson, Leslie. (1985). The Great Issues of Politics, Seventh ed., New Jersy: Prentice- Hall.
-  Marger, Martin N. (1981). Elites and Masses, BelmongCal.: Wadsworth Publising Co.