دوره و شماره: دوره 22، شماره 71، زمستان 1394، صفحه 1-347 
3. الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی

صفحه 90-125

10.22054/qjss.2016.4851

سید علی اکبر افجه؛ اردشیر انتظاری؛ نجمه سادات مرتجی