نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما

2 دانشگاه صداوسیما

چکیده

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی با هدف بررسی تأثیرات تماشای فیلم‌های خشن بر انگیختگی فیزیولوژیک و احساسات پرخاشگرانه دانشجویان دانشگاه‌های تهران است. برای این منظور از یک طرح آزمایشی «گروه کنترل تنها با پس‌آزمون» استفاده شد. از میان دانشگاه‌های تهران به روش نمونه‌گیری دردسترس دانشگاه صداوسیما و از بین دانشجویان این دانشگاه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده 60 دانشجوی 18 تا 25 سال، شامل 30 دختر و 30 پسر انتخاب شدند. این 60 آزمودنی به دو گروه 30 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند. برای گروه آزمون 15 دقیقه از بخش‌های از چند فیلم خشن و برای گروه کنترل 15 دقیقه از بخش‌هایی از یک مستند حیات‌وحش نمایش داده شد. همزمان با تماشا، شش شاخص انگیختگی فیزیولوژیک شامل تعداد ضربان قلب، تغییرات نرخ ضربان قلب، تعریق پوست، تنش عضلانی، تعداد تنفس و درجه حرارت پوست آزمودنی‌ها اندازه‌گیری و پس از پایان فیلم به کمک پرسشنامه مقیاس وضعیت خصومت، احساسات پرخاشگرانه ایشان سنجیده شد. مقایسه نتایج گروه آزمون و کنترل نشان داد تماشای فیلم‌های خشن باعث افزایش معنادار شاخص‌های تعداد تنفس، تنش عضلانی و تعریق پوست و همچنین افزایش جدی و معنادار احساسات پرخاشگرانه آزمودنی‌ها شده بود؛ اما شاخص‌های ضربان قلب، تغییرات نرخ ضربان قلب و درجه حرارت پوست تغییر معناداری را نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Watching Violent Movies on Physiological Arousal and Aggressive Feelings

چکیده [English]

This study was a semi-experimental research for assessing effects of watching violent movies on physiological arousal and aggressive feelings of university students in Tehran. The method is "posttest-only control group" design, and was carried out on students of IRIB University. 60 students were selected by simple random sampling. The students (30 girls and 30 boys) of 18 to 25 years old were chosen and randomly were divided into two equal groups of control and test. 15 minute clip of violent movies was played for the test group and 15 minute clip of wildlife documentaries was played for the control group. During the watching of these clips, their heart rate (HR), heart rate variability (HRV), skin conductance (SC), muscle tension (MT), respiration rate (RR), and skin temperature (ST) were measured. At the end of watching, their aggressive feeling was evaluated with "state hostility scale" questionnaire.
The results showed that watching violent movies has a significant effect on increasing of skin conductance, muscle tension, respiration rate and aggressive
feelings of this group of students. But their heart rate, heart rate variability, and skin temperature did not change during the watching of violent movies.

 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Violence
  • Violent Movie
  • Physiological Arousal
  • Aggressive Feelings
 

 

-    ارونسون، الیوت. (1381)، روان‌شناسی اجتماعی، مترجم: حسین شکرکن، تهران: رشد.
-    بیابانگرد، اسماعیل؛ زیبا صالحی سده. (1386)، تحلیل محتوای خشونت در فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی، پژوهش و سنجش، 13(48).
-  پور شریفی، حمید؛ نظری، محمدعلی؛ تقوی، مریم. (1391)، مطالعه مقدماتی بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای خشن بر برانگیختگی کودکان پسر، روانشناسی معاصر.
-    سانتراک، جان دبلیو. (1390)، زمینه روانشناسی سانتراک، مترجم: مهرداد فیروزبخت، تهران: رسا.
-  علیپور، احمد؛ آگاه هریس، مژگان؛ سیادتی، محمد؛ نوربالا، احمدعلی. (1388)، تأثیر بازی‌های رایانه‌ای با محتوای متفاوت خشونت بر میزان IgA ترشحی، کورتیزول بزاقی و درجه حرارت بدن، فصلنامه علوم رفتاری.
-    قربانی، سعید؛ محمدزاده، حسن؛ ترتیبیان، بختیار. (1386). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای برانگیختگی نوجوانان پسر، فصلنامه حرکت.
-    کریمی، یوسف. (1384)، روان‌شناسی اجتماعی، تهران: انتشارات ارسباران.
-  مظفری، افسانه؛ محمدی صادق، سعید. (1389)، نقش پایگاه اجتماعی-اقتصادی نوجوانان در خشونت پذیری از سریال‌های تلویزیونی، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی.
-    همدانی، مصطفی. (1394)، پالایش روانی Catharsis. بازیابی از سایت پژوهشکده باقرالعلوم (ع): http://pajoohe.com/
 
-    Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological science, 353-359.
-    Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Media violence and the American public: Scientific facts versus media misinformation. American Psychologist, 56(6-7), 477-489.
-    Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology, 27-51.
-    Anderson, C. A., Deuser, W. E., & DeNeve, K. M. (1995). Hot temperatures, hostile affect, hostile cognition, and arousal: Tests of a general model of affective aggression. Personality and Social Psychology Bulletin, 434-448.
-    Barlett, C. P., & Rodeheffer, C. (2009). Effects of Realism on Extended Violent and Nonviolent Video Game Play on Aggressive Thoughts, Feelings, and Physiological Arousal. Aggressive Behavior, 35, 213-224.
-    Berrya, M., Graya, T., & Donnersteina, E. (1999). Cutting Film Violence: Effects on Perceptions, Enjoyment, and Arousal. The Journal of Social Psychology, 567-582.
-    Carnagey, N., Anderson, C., & Bartholow, B. (2007). Media Violence and Social Neuroscience. Media Violence, 178-182.
-    DeWall, N., Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2011). The General Aggression Model: Theoretical Extensions to Violence. Psychology of Violence, 245–258.
-    Ferguson, C. J. (2014). Does Media Violence Predict Societal Violence? It Depends on What You Look at and When. Journal of Communication, 1-22.
-    Gentile, D. A. (2013). Catharsis and Media Violence: A Conceptual Analysis. Societies, 491-510.
-    Glassman, W. E., & Hadad, M. (2013). Approaches to Psychology.  New York: McGraw-Hill.
-    Herbert, S., Beland, R., Dionne Fournelle, O., Crete, M., & Lupien, S. (2005). Physiological response to video game playing: contribute of built in music. Life science, 2371-2380.
-    Krahe, B., Möller, I., Huesmann, R., Kirwil, L., Felber, J., & Berger, A. (2011). Desensitization to Media Violence: Links With Habitual Media Violence Exposure, Aggressive Cognitions, and Aggressive Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 630–646.
-    Lang, P., Greenwald, M., Bradley, M., & Hamm, A. (1993). Looking at pictures: Affective,facial, visceral, and behavioral reactions. Psychophysiology, 261–273.
-    Martinez, A. (1992). Scientific knowledge about television violence. Ottawa: Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
-    Mosby. (2012). Mosby's Dictionary of Medicine, Nursing & Health Professions. Amsterdam: Elsevier Health Sciences.
-    Ravaja, N., Saari, T., Salminen, M., Laarni, J., & Kallinen, J. (2006). Phasic Emotional Reactions to Video Game Events: A Psychophysiological Investigation. Media psychology, 343–367.
-    Slotsve, T., Carmen, A., Sarver, M., & Villareal-Watkins, R. J. (2008). Television Violence and Aggression: A Retrospective Study. The Southwest Journal of Criminal Justice, 22-49.
-    Thayer, R. E. (1989). The Biopsychology of Mood and Arousal. London: Oxford University Press.
-    Zillmann, D. (1983). Arousal and aggression. In R. Geen, & E. Donnerstein, Aggression: Theoretical and empirical reviews (pp. 75–102). New York: Academic Press.