نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت، گرایش رفتار، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
شبکه‌های اجتماعی و مشارکت، مفاهیمی به‌شدت رایج در جهان معاصر به‌ویژه در میان دانشگاهیان است. اهمیت اشتراک دانش در این است که موجبات یادگیری را فراهم می سازد. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه برای ایجاد توسعه پایدار جوامع انسانی در عصر فناوری دیجیتالی مورد توجه است. در این میان نقش یادگیری به عنوان ظرفیتی بالقوه برای ایجاد توسعه پایدار جوامع انسانی در عصر فناوری دیجیتالی مورد توجه است. هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی رفتار اشتراک دانش دانشجویان در شبکه اجتماعی است. این پژوهش از نوع توصیفی- اکتشافی است و از روش پیمایش الکترونیک بهره مند است. 203 نفر از اعضای شبکه اجتماعی از جمعیت آماری شبکه اجتماعی دانشگاه تهران نمونه اتفاقی این پژوهش را تشکیل می دهد. پرسشنامه استاندارد رفتار اشتراک دانش از دو طریق ارسال ایمیلی و نمایش لینک پرسشنامه بر روی صفحه وب شبکه اجتماعی در مدت زمان 3 ماه و در دو نوبت توزیع گردید. برای بررسی کفایت حجم نمونه از شاخص KMO استفاده شده است. داده های به دست آمده از پیمایش، توسط تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار LISREL مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که به ترتیب عوامل گروهی، عوامل فردی و عوامل محیطی بر اشتراک دانش دانشجویان در شبکه اجتماعی اثرگذار هستند. بعلاوه، از عوامل گروهی: ارتباطات؛ از عوامل فردی: نگرش به منظور اشتراک دانش؛ و از عوامل محیطی: عامل محیط فرهنگی (آموزشی) بیشترین تاثیرگذاری را بر رفتار اشتراک دانش دانشجویان در شبکه اجتماعی داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Pattern of Knowledge Sharing Behavior In Social Network

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjahi 1
  • Ardeshir entezari 2
  • Najmeh-Sadat Mortaji 3

چکیده [English]

Seyed Ali Akbar Afjahi[1]
Ardeshir Entezari[2]
Najmeh Sadat Mortaji [3]
Received: 28/6/2015
Accepted: 14/3/2016
 
Abstract
Social networking and partnership concepts are extremely common in the modern world, especially among academics. The significance of knowledge sharing is that; it results in learning. In this regard, the role of learning as the potential for sustainable development of human society in the era of digital technology is concerned. The purpose of this study is to identify factors influencing students’ knowledge sharing behavior in the Social Network of a university. Therefore this is a descriptive-exploratory study, in order to identify variables that affect students’ knowledge sharing behavior in cyberspace. The study has been conducted via both web-based and email-based questionnaires. Electronic questionnaires distributed during a period of three months, and in two rounds. Furthermore, based on random sampling, data of 203 questionnaires obtained and subsequently KMO index was used to check the adequacy of the sample size. Using the LISREL software, at the[1]. Professor of Business Management, Allameh Tabataba’i University,  
    Afjahi@atu.ac.ir


[2]. Associate Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University.
    ali@entezari.ir


[3]. PhD Student of Business Management at Allameh Tabataba’i University.gathered data is analyzed. The findings of this study show that
social dimension, individual dimension and environmental dimension respectively have impact on student knowledge sharing in social network of Tehran University. Among these, communication factors from social dimension; attitude to share knowledge from individual dimension; and cultural (educational) factor from environmental dimension have shown the most significant impact on students’ knowledge sharing behavior in University Social Network respectively. Conclusions and directions for future research are also formulated

    (Corresponding Author).      n_mortaji@yahoo.com

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavior Pattern
  • Knowledge Sharing
  • Eyberspace
  • Social Network
 
 
-   افجه، سید علی‌اکبر. (1390)، مبانی فلسفی و تئوری‌های رهبری و رفتار سازمانی، چاپ هفتم، تهران: سمت.
-  خاتمیان فر، پریسا، مهری پریرخ، (1388)، بررسی عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه‌ها و مراکز اسناد آستان قدس رضوی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی 12- (1).
-   دانشگر، علی. (1390)، رابطه به‌کارگیری فناوری اطلاعات با بهره‌وری منابع انسانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی.
-  دسترنج ممقانی، نسرین؛ پیمان اخوان؛ فاطمه ثقفی، (1390)، بررسی میزان آمادگی اجرای مدیریت دانش در سازمان‌ها با توجه به عوامل مؤثر در موفقیت مدیریت دانش، فصلنامه علمی، پژوهشی فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران 26- (3).
-   رضاییان، علی. (1383)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، چاپ پنجم، تهران: سمت.
-  رهنورد، فرج‌الله؛ اصغر محمدی. (1388)، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش در دانشکده‌ها و مراکز آموزش عالی تهران، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، 1- (3).
-  قلی پور طهمورث، حسن؛ حسن عابدی جعفری؛ ندا خطیبیان. (1388)، بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت طرح‌های مدیریت دانش در سازمان‌ها، مجله رشد فناوری 5- (18).
-  کاستلز، مانوئل. (1380)، عصر اطلاعات، ظهور جامعه شبکه‌ای، ترجمه: احمد علیقلیان، افشین خاک‌باز و حسن چاووشیان، ویراستار علی پایا، تهران: طرح نو.
-   ماکسول، جان. (1383)، مدیریت نگرش، ترجمه: فضل‌الله امینی، تهران: مدیریت فردا.
-   محسنیان راد، مهدی. (1383)، ارتباط شناسی، انتشارات سروش، چاپ ششم.
 
-    Akhavan, Peyman, Rahimi, Akbar, Mehralian Gholamhossein, (2013). Developing a model for knowledge sharing in research centres, VINE, Vol. 43 Iss: 3, pp.357 – 393
-    Allport, G. W (1985). "The historical background of social psychology". In Lindzey, G; Aronson, E. The Handbook of Social Psychology. New York: McGraw Hill.p.5
-    Bolisani, Ettore. (2009). Building the knowledge society on the interne sharing, exchanging knowledge in networked environment, Hershey, New York, xvii
-    Bornsheuer-Boswell, J. N., Polonyi, M. M. and Watts, R. E. (2013). Integrating Adlerian and Integrated Developmental Model Ap- proaches to Supervision of Counseling Trainees. Journal of Individual Psychology. 69(4), 143-158.
-    Brown, John; Adler, Richard (2008). Minds on Fire. Open Education, the Long Tail, and Learning 2.0, Educause Review, January/ February 2008.
-    Calhoun, K. (2014). Exploring Digital Libraries: Foundations, Practice, Prospects, London: Facet
-    Castells, M. and Catterall, B. (2001). The Making of the Network Society, London: ICA.
-    Castro, C.B., Armario, E.M. and Ruiz, D.M. (2004). The Influence of Employee Organizational Citizenship Behavior on Customer Loyalty The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty. International Journal of Service Industry Management 15(1):27-53
-    Chang, H. H., & Chuang, S.-S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator. Information & Management (48), pp.9-18.
-    Chiu, C.-M., Hsu, M.-H., & Wang, E. (2006). Understanding knowledge sharing in virtual communities: An integration of social capital and social cognitive theories. Decision Support Systems (42), 1872-1888.
-    Danciu, Elena; Grosseck, Gabriela (2011). Social aspects of web 2.0 technologies: teaching or teachers’ challenges, Procedia Social and Behavioral Sciences, 3773-3768:15.
-    En, L. S. (2011). Factors Influencing Knowledge Sharing Intention in Higher Education Institution. Master Dissertation. University Technology Malaysia.
-    Eugene, O. K. (2010). The Influence of Individual Factors on Knowledge Sharing. Master Dissertation. University Technology Malaysia.
-    Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behaviour, Addison-Wesley, Reading, MA.
-    Habeeba, F. (2010). Factors Associate with Knowledge Sharing Among Nurse in Maldives. Master Dissertation. University Technology Malaysia.
-    Hassandoust, F., and Perumal, V. (2011). Online KS in institutes of higher learning: a malaysian perspective. Journal of knowledge management practice, 12(1).
-    Hendriks, P. (1999). Why Share Knowledge? The Influence of ICT on the Motivation for KS. Knowledge and Process Management. 6(2). 91-100.
-    Hofkirchner, W. (2013). Emergent Information: A Unified Theory of Information Framework. Singapore: World Scientific Publishing
-    Holzmann V. and Dubnov S. (2011). Understanding the Collaboration Enigma. International Journal of Knowledge, Culture and Change Management 10(7), 69-81.
-    Jiacheng, W., Lu, L., & Francesco, C. A. (2010). A cognitive model of intra-organizational knowledge sharing motivations in the view of cross-culture Wei. International Journal of Information Management, 30(3), 220–230.
-    Kankanhalli, A., Tan, B. C. Y., & Wei, K. K. (2005). Contributing know ledge to electronic know ledge repositories: An empirical investigation. M IS Quarterly, 29(1), 113-143.
-    Kuo, F., & Young, M.-L. (2008). A study of the intention – action gap in knowledge sharing practices. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(8), 1224–1237.
-    Liao, L. -F. (2006). A learning organization perspective on knowledge-sharing behavior and firm innovation. Human Systems Management, 25(4), 227.
-    Lin, M.-J. J., Hung, S.-W., & Chen, C.-J. (2009). Fostering the determinants of knowledge sharing in professional virtual communities. Computers in Human Behavior (25), 929–939.
-    Olatokun, W. Nwafor, CI. (2012). Information Development: The effect of extrinsic and intrinsic motivation on knowledge sharing intentions of civil servants in Ebonyi State, Nigeria
-    Ormrod, J.E. (1995). Educational Psychology. Principles and Applications. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
-    Pettenati M.C, Ranieri, M (2006). dal se alle reti: nuove pratiche di social networking per la collaborazione in rete. in bonaiuti/ G. (2006). Learning 2/. Erickson: trento. Proceeding. 2006.
-    Schmidt, P. (2009). Commons-based peer production and education. Harvard university
-    Seibold, Balthas (2009). The global digital divide is an innovation and learning divide. Ethical challenges and solutions based on capacity building. In: Dabrowski, Martin
-    Selwyn, N (2008). Web 2.0 applications as ernative environments forinformal learning – a ical review, in OECD-KERIS expert eeting.Alternative learning environments in actice: using ICT to changeimpact and comes
-    Sulaiman, NIS (2010). The critical success factors for knowledge sharing behaviour among Malaysian undergraduate students , PhD thesis, Salford: University of Salford.
-    Usoro, A., Sharratt, M.W., Tsui, E. & Shekhar, S. (2007). Trust as an antecedent to knowledge sharing in virtual communities of practice. Knowledge Management Research & Practice, 5, 199-212.
-    Wang, S. and Noe, R. A. (2010). KS: A Review and Directions for Future Research. Human Resource Management Review, 20(2), 115-131.
-    Wenger, Etienne; Trayner, Beverly; de Laat, Maarten (2011). “Promoting and assessing value creation in communities and networks: a conceptual framework”, Rapport 18, Open University.
-    Wu, K., Zhao, Y., Zhu, Q., Tan, X., Zheng, H. (2011). A meta-analysis of the impact of trust on technology acceptance model: investigation of moderating influence of subject and context type. Int. J. Inf. Manag. 31(6), 572–581
-    Zande, Judith van der (2013). Social media adds to knowledge sharing, Master Communication Studies
-    Zhang, P., & Fai, F. (2013). Explaining Knowledge-Sharing Intention in Construction Teams in Hong Kong. Journal of Construction Engineering and Management (139), 280-293.
-    Zhikun, D., & Fungfai, N. (2009). Knowledge sharing among architects in a project design team: An empirical test of theory of reasoned action in China. Chinese Management Studies, 3(2), 130–142.