نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 استاد دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

چکیده

هدف این مقاله، تعیین نقش نگرش نسبت به تحصیلات و تصمیم به ادامه تحصیل بر تصمیم گیری درباره فرزندآوری در بین زنان در شرف ازدواج شهرستان نیشابور می باشد. روش تحقیق: این مقاله بر اساس داده های یک پیمایش بر روی 415 نفر از زنان در شرف ازدواج 10 تا 39 ساله که برای انجام آزمایشات و شرکت در کلاس های مشاوره ی قبل از ازدواج در آبان و آذرماه سال 1392 به آزمایشگاه مرجع سلامت این شهرستان مراجعه نموده و ازدواج اول آن‌ها بوده، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای ساخت یافته است. متغیر وابسته قصد فاصله گذاری از ازدواج تا تولد فرزند اول، متغیر مستقل نگرش نسبت به تحصیلات و قصد ادامه تحصیل و متغیرهای مخدوش کننده عبارتند از مقیاس‌های نگرشی و برخی متغیرهای جمعیت شناسی.
یافته ها: نگرش زنان نسبت به تحصیلات و تصمیم آنها درخصوص ادامه تحصیل پس از ازدواج بعنوان یک متغیر مهم و تأثیرگذار بر قصد فاصله گذاری از ازدواج تا تولد فرزند اول می تواند در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد. چرا که نگرش مثبت زنان نسبت به تحصیلات و تصمیم آنها برای ادامه تحصیل پس از ازدواج به رقم سن پایین ازدواج در جامعه ی مورد بررسی، رفتار باروری را از طریق فاصله گذاری بین ازدواج تا تولد فرزند اول تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارتی تداخل بوجود آمده بین تحصیلات زنان و باروری آنها معمولاً با فاصله انداختن از ازدواج تا تولد فرزند اول پاسخ داده می شود که این پاسخ مستقیماً بر میزان و رفتار باروری جامعه مورد نظر اثر می گذارد. بنابراین سیاست های جمعیتی اگر بتوانند برنامه هایی را اجرایی کنند که موجب سازگاری نقش مادری با ادامه تحصیلات زنان پس از ازدواج شود می توانند بسیار مؤثرتر باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investigation of attitude toward studying continuation after marriage and its effect on parening decision (the studying of women who are about to marriage in Nayshabour town)

چکیده [English]

the purpose of this study is to determine how attitude towards education and the decision to continue education can affect first fertility among women who are about to marry in Neishabur. This article is based on a scaling on 415 women of 10 to 39 who are about to marry. These women referred to the Main Clinic in Neishabur to give premarital tests in October and November 2013 for their first marriage. The tool used to gather information is a questionnaire. The dependant variable is the decision to postpone fertility since marriage, and the independent variables are the attitude towards education and continuing education, and the confounding variables are and some demographics variables.
Results: women's attitude towards education and their decision to continue education after getting married has high significance on the intention to postpone fertility since getting married to the first fertility. It can be considered in planning. Positive attitude towards education and the decision to continue education after getting married in spite of the low age of marriage in the case studied have a great impact on fertility behavior by postponing the first fertility. That is to say the interference in women's education and their fertility is usually responded by spacing between marriage and the first fertility. This response has a direct impact on the fertility amount and fertility behavior in the society studied. Therefore, population policies can be more effective by planning to adapt the motherhood role with continuing education after getting married.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude towards education
  • intention to continue education
  • late fertility
  • women who are about to marry
 
-   جوادی نیا، علی. (1388)، "مطالعه تأثیر صور متفاوت استقلال رفتاری زنان بر تغییر رفتار نکاحی باروری"،پایان‌نامه کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-   حسینی، حاتم. (1390)، درآمدی بر جمعیت‌شناسی اقتصادی اجتماعی و تنظیم خانواده، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
-   خلج‌آبادی فراهانی، فریده؛ حسن سرایی. (1391)، "قصد و عملکرد زنان و مردان همسردار ساکن تهران در خصوص تک‌فرزندی و عوامل اجتماعی و فرهنگی تعیین‌کننده آن"، گزارش نهایی طرح پژوهشی، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
-   خلج آبادی فراهانی، فریده؛ حسن سرایی. (1392)، "قصد تک‌فرزندی و تعیین‌کننده‌های آن در زنان و مردان در شرف ازدواج در تهران"، فصلنامه مطالعات جمعیتی، سال اول، شماره اول.
-   رضایی، مهدی. (1390)، "زمینه‌های کاهش باروری در کردستان: مطالعه موردی شهر سقز"،رساله دکتری جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
-   سرایی، حسن. (1385)، "تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال یکم، شماره 2.
-   سرایی، حسن. (1387)، "گذار جمعیتی دوم، با نیم‌نگاهی به ایران"، نامه انجمن جمعیت‌شناسی ایران، سال سوم، شماره 6.
-   شایان، حمید. (1388)، "تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی"، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 70.
-   عباسی شوازی، محمد جلال؛ حجیه بی‌بی رازقی نصرآباد. (1389)، "الگوها و عوامل مؤثر بر فاصله ازدواج تا اولین تولد در ایران"،  نامه انجمن جمعیت‌شناسی، سال پنجم، شماره 9.
-   عرفانی،امیر. (1392)، "باروری در ایران و شهر تهران:میزان‌ها، روندها و تفاوت‌ها"، فصلنامه مطالعات جمعیتی، سال اول، شماره اول.
-   مرکز آمار ایران. (1390)، نتایج تفصیلی آمارگیری جاری جمعیت.
 
-  Abbasi-Shavazi, M.J. (2001). "Below- Replacement Level Fertility in Iran: Progrees and Prospect", Paper Presented at the Workshop on Low Fertility in Advanced Countries: Trends, Theories and Politics, Tokyo,21-23 March.
-  Abbasi-Shavazi, M. J., McDonald, P. & Hosseini-Chavoshi, M. (2009). " Family Change and Continuity in Iran: Birth Control Use before First Pregnancy", Journal of Marriage Family 75 (5): 1309-1324.
-  Edwards, M.E. (2002). " Education and Occupations: Reexamining the Conventional Wisdom about Later First Births among American Mothers",Sociological Forum17: 423-443.
-  Fishbein, M and I. Ajzen. (1975). "Belief, attitude, intention and behavior: An Introduction to Theory and Resarch", Addison-wesley.
-  Fishbein, M. and I. Ajzen. (2010). "Predicting and changing behavior: the reasoned action Approach", New York: Psychology Press.
-  Hirschman C. and R. Rindfuss. (1980). "Social, Cultural and Economic Determinants of Age at Birth of First Child in Peninsular Malaysia", Population Studies 34 (3): 507- 518.
-  Lesthaeghe, R. and K. Neels. (2002). " Form the First to the Second Demographic Transition: an Interpretation of the Spatial Continuity of Demographic Innovation in France, Belgium and Switzerland", European Journal of Population18 (4): 324-360.
-  Morgan, Ph. Bachrach, Ch. (2011). "Is the Theory of Planned Behaviour an Appropriate Model for Human Fertility?", Vienna year book of Population Research: 11-18.
-  Openheimer, V.K. (1997). "A Theory of Marriage Timing", American Journal of Sociology 94 (3): 563-591.
-  Rindfuss R; Bumpass L. and Craig St. John. (1980). "Education and Fertility Implications for the Roles Women Occupy", American Sociological Review. 45: 431- 447.
-  United Nations. (2003). "Partnership and Reproductive Behaviour in Low-Fertility Countries", Department of Economic and Social Affairs. ESA/P/WP.177.
-  Van de Kaa, D.J. (2001). Postmodern fertility preferences: from changing value orientation to new behavior.In R.A.Bulatao and J.B.Casterline, Global Fertility Transition. Population and Development Review, ASupplement to vol. 27, pp.290-331.
-  Van de Kaa, D. J. (2002). "The Idea of a Second Demographic Transition in Industrial Countries". Paper Presented at the Sixth Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population and Social Security, Tokyo, Japan, 29 January.
-   Van Peer. (2000). Desired and realized fertility in selected FFS countries. Paper presented at the FFS Flagship Conference, Brussels, 29 - 31 May.