چکیده

در این نوشتار به مقاله شناسی هفتاد شماره علوم اجتماعی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seventy Mqalhshnasy issue of Journal of Social Sciences

چکیده [English]

Social Sciences-Journal of Social Sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sciences-Journal of Social Sciences
 
1-  فهرست‌ مقالات‌ 20 شماره‌ فصلنامة‌ علوم‌
اجتماعی‌ (20)                                                          
افقی‌، اعظم‌
2-  2- فهرست‌ مقالات‌ سی شماره‌ فصلنامة‌ علوم‌ اجتماعی‌(30)    افقی‌، اعظم‌
3-  3- مقاله‌شناسی چهل شماره فصلنامه علوم اجتماعی (41)   سالمی‌قمصری، مرتضی
4-  4- مقاله‌شناسی پنجاه شماره فصلنامه علوم اجتماعی (51)   سالمی‌قمصری، مرتضی
6-مقاله‌شناسی شصت شماره فصلنامه علوم اجتماعی (61) سالمی‌قمصری، مرتضی