نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روند تحولات در جامعه ایرانینشان از پررنگ شدن «نگرانی» در زیست جهان ایرانیان دارد. ما جامعه‌شناسان به نگرانی درباره مسائل اجتماعی خو گرفته‌ایم اما اینک این خود نگرانی است که تبدیل به مسئله شده است. مراحل اصلی چرخه زندگی به‌ویژه پس از نوجوانی در ایران امروز به‌گونه‌ای روزافزون نگران زا گردیده است. کنکور، شغل یابی، ازدواج، خرید مسکن، فرزند زایی، تربیت فرزند، سلامتی، بازنشستگی، مرگ و.... در تجربه معاصر ایرانیان با نگرانی‌هایی زیادی همراه است که امنیت روانی را سلب نموده و اخلاق فردی و اجتماعی را به مخاطره انداخته است. این مقاله با بهره‌مندی ازنظریات باربالت، بک، گیدنز و باومن در پی تبیین زمینه‌های ساختاری ایجاد نگرانی است. روش این مقاله تحلیل ثانویه است و از آمارها و داده‌های نهادی موجود استفاده می‌نماید. به نظر می‌رسد در ایران «تزلزل نهادی» زندگی را پیش‌بینی‌ناپذیر و نگران‌کننده ساخته است. مقاله با مرور شاخص‌هایی در نهادهای مهم کشور مانند اقتصاد، خانواده
و بوروکراسی نشان می‌دهد که چگونه این ساختارها زندگی روزمره را پیش‌بینی‌ناپذیر ساخته و از این‌رو سبب ناامنی هستی شناختی گشته‌اند. ناامنی هستی شناختی نگرانی را در تجربه زیسته ایرانیان تشدید کرده است. این وضعیت نگران زا را فقدان نهادها و سازمان‌های رفاه اجتماعی کارآمد تشدید کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Institutional Context of Worriness in Iranian Life

چکیده [English]

Trend of social change in Iran shows acceleration of worriness. We as sociologists have the habit to worry about social problems, but this time worriness is concerned as a problem. The main stages of life in contemporary Iran are increasingly going to be a worried situation. University entrance exams, finding jobs, marriage, house buying; fertility, health, retirement and also death ceremony in Iranian contemporary are accompanied by worriness. This problem damages psychological security and also personal and collective ethics. This article focuses on Barbalet, Beck, Giddens and Bauman theories. The method of this article is secondary analysis. It seems that institutional instability in Iran, changes life to unpredictable and worried affairs.  This paper reviews some index of crucial social institutions like family, economy, and bureaucracy to show that how these institutions made Iranian life world unpredictable and create epistemological insecurity. The lack of efficient welfare organization has led to an increase in this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Epistemological Security
  • Institutional Security
  • Sociology of Emotions
  • social welfare
  • everyday life
  • Worry
 
 
-         بک، اولریش. (1388)، جامعه در مخاطره جهانی، ترجمه: محمدرضا مهدی زاده، تهران: نشر مرکز.
-         ریتزر، جرج و داگلاس جی. گودمن. (1393)، نظریه جامعه‌شناسی مدرن، ترجمه: خلیل میرزایی و عباس لطفی زاده، تهران: جامعه‌شناسان.
-         سازمان ثبت‌احوال کشور، گزارش تحلیلی ازدواج و طلاق استان تهران, 1390.
-          سالنامه آماری جمعیتی کشور سال. (1392سازمان ثبت‌احوال کشور، معاونت فناوری.
-         سایت بانک مرکزی.
-         سایت سازمان ثبت‌احوال کشور.
-         سایت مرکز آمار ایران.
-     طرح ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور: استان تهران. (1394)، دفتر طرح‌های ملی مرکز ملی رصد اجتماعی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-         عساکره، حسین. (1386) تغییرات زمانی-مکانی بارش ایران طی دهه‌های اخیر، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 10.
-         گزیده سرشماری نفوس و مسکن. (1390)، مرکز آمار ایران.
-         گیدنز، آنتونی. (1383)، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
-         گیدنز، آنتونی. (1383)، چکیده آثار، ویراستار فیلیپ کسل، ترجمه: حسن چاوشیان، تهران: نشر ققنوس.
-         گیدنز، آنتونی. (1383)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-         میلز، سی رایت. (1381نقدی بر جامعه‌شناسی آمریکایی (بینش جامعه‌شناختی)، ترجمه: عبدالمعبود انصاری، تهران: انتشار.
 
-          Berggren, Niclas, Andreas Bergh and Christian Bjornskov, The Growth Effect of Institutional Instability. Aarhus University.
-          Elliott, Anthony. (2009). Contemporary Social Theory, New York: Routledge.
-          Gibson, Donald E. (1997). The Struggle for Reason: The Sociology of Emotions in Organization, in Social Perspectives on Emotion, Edited by David D. Franks, Volume 4, London: JAI PRESS INC.
-          Inglis, David. (2012). An Invitation to Social Theory, Cambridge: Polity Press.
-          McCarthy, E. Doyle. (1989). Emotions Are Social Things: An Essay In The Sociology Of Emotions, in The Sociology of Emotions: Original Essay And Research Papers, Edited by David D. Franks and E. Doyle McCarthy, London: JAI PRESS INC.
-          Scott, John. (2006). Social Theory: Central Issue in Sociology, London: Sage Publications.
-          Stets, Jan E. and Jonathan H. Turner.(2006). Handbook of the Sociology of Emotions, United States: Springer.
-          Sztompka, Piotr.(2008). The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology, European Review, Vol. 16 No. 1, 1-15.
-          Turner, H. Jonathan.(2007). Human Emotions: A Sociological Theory, London and New York: Routledge.
-          Turner, Jonathan H. and Jan Stets. (2006). Sociological Theories of Human Emotions, Annu. Rev. Sociol. 32: 25-52.
-           Wilkinson, Iian. (2001). Anxiety in a “Risk Society, New York: Routledge.
-          , 1999: 385) Kitayama and Markus
-          www.cie.org.uk
-          www.csun.edu
-          www.fardanews.com
-          www.khabaronline.ir
-          www.plato.stanford.edu
-          www.shafaonline.ir