نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر شناخت اثربخشی خدمات ارائه شده توسط سازمان بهزیستی بر میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار است. توانمندسازی نیز به عنوان یک روش مهم در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی‌ایران مطرح شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش روش آماری توصیفی پیمایشی می‌باشد. خدمات سازمان بهزیستی متغیر مستقل و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی به عنوان متغیر وابسته معرفی شده‌اند. به صورت تصادفی سه مرکز، با 80 نفر از افرادی که خدمات بهزیستی را به مدت 2 سال دریافت کرده بودند، به عنوان گروه تجربی انتخاب و هشتاد نفر از زنان سرپرست خانواری که برای دریافت خدمات توسط سازمان بهزیستی ثبت نام کرده‌اند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند؛ بنابراین، 160 پرسشنامه توسط زنان در هر دو گروه تکمیل گردید. در این پژوهش آلفای کرونباخ 90 درصد می‌باشد که اعتبار را نشان می‌دهد و جهت تحلیل داده‌ها از آزمونهای T مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و MANOVA استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که رابطه معنی‌داری بین خدمات ارائه شده و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار وجود دارد. ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار به مدت دو سال در توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی زن سرپرست خانوار نقش بسزائی داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Presented Services by The Wellـbeing Organization on Empowering Female Breadwinners

نویسندگان [English]

  • Talat Allahyari 1
  • Sima Asadi 2

چکیده [English]

Abstract
The aim of this study is to find out about the effectiveness of presented services by the wellـbeing organization on empowering female breadwinners. Empowerment has also been emphasized as an important way towards development in the Fourth program of the Islamic Republic of Iran. A quantitative method of survey was used. Presented services of the well-being Organization are the independent variable. Social and economic empowerments are taken as the dependent variable. Three centers with 80 respondents, who had received services for two years, were selected randomly as the experimental group. Eighty female breadwinners who have registered to receive services by the well-being Organization were selected as a control group. Thus, 160 questionnaires were filled out by the females in both groups. Cronbach’s alpha was 90 percent, which shows high credibility. For statistical analysis, independent T, Pearson correlation coefficient, and MANOVA were used. Findings revealed that there was a meaningful correlation between presented services and social and economic empowerment of female breadwinners. Presenting services to female breadwinners for two years has resulted in social and economic empowerment of female breadwinners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female breadwinner
  • Empowerment
  • social and economic services
  • well-being Organization
منابع
ـ پللو، روبر. (1370)، شهروند و دولت، ترجمه: ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ـ توسلی، حسین. (1385)، «مقدمه» کتاب جامعه گرایان و نقد لیبرالیسم: گزیده‌اندیشه‌های سندل، مک اینتایر، تیلور و والزر، ترجمه: جمعی از مترجمان، قم: پزوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ـ توسلی، غلامعباس؛ نجاتی حسینی، سید محمود. (1383)، «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 5.
ـ رایلی، دنیس. (1388)، شهروندی و دولت رفاه، ترجمه: ژیلا ابراهیمی، تهران: آگه.
ـ ساندل، مایکل. (1374)، لیبرالیسم و منتقدان آن، ترجمه: احمد تدین، تهران: انتشارات علمی‌و فرهنگی.
ـ شیانی، ملیحه. (1381)، «تحلیل جامعه شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان»، مجله جامعه شناسی ایران، شماره 3.
ـ شیانی، ملیحه. (1382)، وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، رساله دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبائی.
ـ غیاثوند، احمد. (1390)، گرایش به شهروندی سیاسی و عوامل مؤثر بر آن، رساله مقطع دکتری رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
ـ فاطمی‌نیا، سیاوش. (1386)، عوامل مؤثر بر تعهدات شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد پژوهش اجتماعی، دانشگاه شهید بهشتی.
ـ فالکس، کیث. (1381)، شهروندی، ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
ـ فیتزپتریک، تونی. (1381)، نظریه رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟، ترجمه: هرمز همایون پور، تهران: انتشارت مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
ـ کاستلز، استفن و آلیستر دیویدسون. (1382)، شهروندی و مهاجرت؛ جهانی شدن و سیاست تعلق، ترجمه: فرامرز تقی لو، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ لیستر، راث. (1388)، مقاله «شهروندی و جنسیت» در کتاب راهنمای جامعه شناسی سیاسی، جلد دوم، مترجمان محمد خضری، فرامرز تقی‌لو و فرزاد پورسعید، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ـ مالهال، استیون؛ سوئیفت، آدم. (1385)، جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم: گزیده‌اندیشه‌های سندل، مک اینتایر، تیلور و والزر، ترجمه: جمعی از مترجمان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ـ نجاتی حسینی، سید محمود. (1383)، واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران، رساله دکتری جامعه شناسی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات.
ـ نش، کیت. (1385)، جامعه شناسی سیاسی معاصر: جهانی شدن، سیاست و قدرت، ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.
- Dagger, Richard. (1997). Civic Virtues, Oxford University Press, Inc.
- Turner & P. Hamilton, Citizenship: Critical Concepts, Landon: Routledge and New York.
- Delanty, G. (2000b). Citizenship in a Global Age: Culture, Politics and Society. Buckingham: Open University Press.
- Delanty, Gerard. (2010). "Communitarianism and Citizenship." Handbook of Citizenship Studies. 2003. SAGE Publications. 27 Apr.
- Habermas, J. (1994). Citizenship and National Identity, in B. Van Steenbergen (ed). The Condition of Citizenship. London: Sage, PP: 20-35.
- Isin, E. F. and P. K. Wood. (1999). Citizenship and Identity. London: Sage.
- Isin, E. Wood, P. (1999). Citizenship and Identity. London: Sage.
- Isin, Engin & Bryan Turner. (2002). Handbook of Citizenship Studies, Landon, sage publications.
- Isin.F.E & Wood.P.K. (1999). Citizenship & Identity, sage publication, in association with theory culture & society series.
- Janoski,Thomas & Brian Gran. (2002). Handbook of Citizenship Studies, Landon, sage publications
- Janoski, Thomas. (1998). Citizenship and Civil Society. Cambridge: CambridgeUniversity Press
- Janoski, Thomas Glennie, Elizabeth. (1995). ‘The Roots of Citizenship: Explaining Naturalization in Advanced Industrialized Nations,’ in Marco Martinello, (ed.), Citizenship in the Economic Community. Aldershot: Avebury, pp. 11–39.
- Janowitz, Morris. (1994). Observation on the Sociology of Citizenship; Critical Concepts, First Published by Routledge, London and New York.
- Marshall, T. H. (1950). Citizen and social class, in Citizenship and Social Class and other Essays, CambridgeUniversity press.
- Marshall, T.H. (1964). Class, Citizenship and Social Development. Chicago: University of Chicago Press
- Martin, Rex. (1993). A System of Rights. Oxford: Clarendon Press.
- Marshall, T. H. (1964). Citizenship and Social Class, in T. H. Marshall,Class, Citizenship and Social Development: Essays by T. H, Marshall; (Garden City, NY: Doubleday).
- Oldfield, Adrian. (1990). Citizenship and Community. London: Routledge.
- Oldfield, Adrian. (1994). Citizenship: An Unnatural Practice, in Book: Citizenship;Critical Concepts, First Published by Routledge, London and New York.
- Oldfield, M. (1990). Citizenship and Community: Civic Republicanism and the Modern World. London: Routledge
- Oommen, T. (1997). Citizenship, Nationality and Ethnicity. Cambridge: Polity press.
- Oliver, D Heater, D. (1994). The Foundation Of Citizenship. New York Harvester Wheatsheaf.
- Rees, A, (1996). The other t. H. Marshall. Journal of Social Policy 24 (e). PP. 341-62.
- Riley, Denis. (1992). Political and ecomomic forms of modernity; citizenship and the welfare state, CambridgeUniversity press.
- Selznick, Philip. (1992). The Moral Commonwealth. Berkeley: University of California Press.
- Singer, Beth. (1993). Operative Rights. Albany, NY: SUNYUniversity Press.
- Smith David Horton and Ce Shen. (2002). The Roods Of Civil Society: A Model Of Voluntary Association Prevalence Applied To Data On Larger Contemporary Nations International Journal of Comparative Sociology, Vol. 43, No. 2, 93-133.
- Smith, Rogers. "Modern Citizenship." Handbook of Citizenship Studies. 2003. SAGE Publications. 27 Apr. 2010 Pocock, J.G.A. (1975). The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition. Princeton: PrincetonUniversity Press.
- Taylor, Charles. (1989). Sources of the Self. Cambridge: CambridgeUniversity Press.
- Turner, B. (1994). ‘Outline of a theory of citizenship’, in B. Turner, ed. and P. Hamilton (eds), Citizenship. London: Routledge.
- Turner, Bryan. (1986a). Citizenship and Capitalism. London: Allen Unwin.
- Bryan Turner, ed., Citizenship and Social Theory. Newbury Park, CA: Sage
- Villa, D. (2001). Socratic Citizenship, Princeton Univercity Pree, Princeton & Oxford.