دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
از تبیین تاضد تبیین: چالشها و تحول مفهوم بندی یک انقلاب

احمد گل محمدی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 1-12

چکیده
  انقلاب اسلامی ایران نه تنها در مکان و زمانی شکل گرفت که چندان انتظار نمیرفت، بلکه تفاوت های عمدهای هم با دیگر انقلاب ها، به ویژه انقلاب های جهان سومی داشت. پیچیدگیهای ناشی از همین غیرمنتظره بودن و تمایز نسبی باعث نوعی باز اندیشی و اصلاح در مفهوم بندی و نظریه پردازی انقلاب شد. در این نوشتار میکوشیم نشان دهیم که این بازاندیشی و اصلاح ...  بیشتر

بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران: تحلیلی انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی

عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری؛ محسن خلیلی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 13-37

چکیده
  در این مقاله به بررسی و نقد برخی ازتبیین های انقلاب اسلامی پرداخته شده است،که شامل نظریه های جامعه توده وار، نظا منوین جهانی، نوسازی شتابان، توسعه ناموزون، ساخت قدرت شخصی دولت، ضعف دستگاه سرکوب شاه، آسیب پذیری دولت رانتی، گفتمان و نظریه عرفانی می باشد. شیوه کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی سوال ها و فرضیه های اصلی و فرعی مطرح شدهدراینآثار،پرداخته ...  بیشتر

بررسی تطبیقی خرده گفتمان های سیاسی اسلامگرا در ایران قبل ازانقلاب اسلامی و تاثیر آنها بر شکل گیری نظام سیاسی بعد از انقلاب

یحیی فوزی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 39-87

چکیده
  این مقاله تلاش می کند تا ضمن اشاره به گفتمان اسلام سیاسی به عنوان یکی از گفتمانهای مهم تاریخ معاصر ایران به بررسی تطبیقی خرده گفتمانهای سیاسی مهم این گفتمان در قبل از انقلاب بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که اشتراکات و افتراقات فکری این خرده گفتمانها چه بود؛ و اصولاً نظام سیاسی بعد از انقلاب تا چه اندازه تحت تاثیر مشترکات این خرده گفتمان ...  بیشتر

بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران

فریبا شایگان

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 89-115

چکیده
  بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران با هدف شناخت بیشتر مشارکت کنندگان در انقلاب و تطبیق آن با نظریه های موجود، در قالب تحقیق صورت گرفت که مقاله حاضر حاصل آن است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مارکس، هانتیگتون، گر، دیویس، بریتون و نیز بررسی نظرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران (آبراهامیان، کاسی، فوکو، محمدی ...  بیشتر

علل تداوم رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 117-151

چکیده
  رژیم های برآمده از انقلاب ها با دو الگوی تداوم و عدم تداوم رو به رو هستند. در انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی به عنوان دولت-ملت در صحنه بین المللی توانست در مقابل بحران های سیاسی خود را حفظ کند و به مدت سی سال تداوم داشته باشد. مساله اصلی مقاله بر این امر تاکید دارد که چه عواملی موجب تداوم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی شد. در پاسخ به این ...  بیشتر

ارزشهای مندرج در مطبوعات: مقایسه انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی

مهدی محسنیان راد

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 153-187

چکیده
  مقاله با تکیه بر آن که در هر دور انقلاب مشروطیت و اسلامی، کاهش قدرت مرکزی منتهی به رشد فزاینده تعداد روزنامه ها شده است از طریق تحلیل محتوای سرمقاله نخستین شماره روزنامه های تازه انتشار در دو مقطع 891 روزه از انقلاب مشروطیت و 614 روزه از انقلاب اسلامی و با تکیه بر تعبیری از مفهوم ارزش که از نمونه تعاریف منعکس در منابع 1946 تا 2008 استخراج شده ...  بیشتر

عوامل مؤثر در تأثیرات فراملی انقلاب اسلامی ایران؛ چارچوب مفهومی

ابراهیم برزگر

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 189-222

چکیده
  ادبیات علمی که در باب انقلاب ها به سه دسته تقسیم می شوند که دسته اول به علل شناسی وقوع، دسته دوم به فرایند شناسی آغاز تا پیروزی و دسته سوم به پیامد شناسی داخلی و خارجی انقلاب ها می پردازند. مقاله حاضر در دسته سوم و حول محور تاثیرات بین المللی انقلاب اسلامی قرار می گیرد. تاثیر گذاری انقلاب اسلامی بر جهان اسلام، واقعیتی است که از سوی صاحبنظران ...  بیشتر

انقلاب اسلامی و انقلاب در نظریه ها

محمد حسین پناهی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 223-262

چکیده
  بعضی انقلابات، آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در کشوری که در آن واقع شدهاند و در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهان می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیر و بزرگ، آثار زیادی در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی داشته است. یکی از نتایج جهانی انقلاب اسلامی، آثار علمی آن در رشته های علوم سیاسی و اجتماعی، خاصه در نظریه ...  بیشتر

انقلاب اسلامی ورانت سیاسی

فرهاد درویشی

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 263-325

چکیده
  مفهوم و پدیده رانت عموماً به عنوان یک موضوع اقتصادی، مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد و حداکثر در ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی است که به بررسی تاثیر آن بر رابطه متقابل دولت و جامعه و اثرات مخرب آن بر اقتصاد داخلی و استقلال دولت از جامعه پرداخته می شود. اما هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه تعریفی از مفهوم ترکیبی فرانت سیاسی» و بررسی تاثیرات ...  بیشتر

گونه شناسی رویکردهای تغییر: رجحان رویکرد اصلاحی در ایران

حمیدرضا جلایی پور

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 327-362

چکیده
  برای جامعه شناسان و علاقه مندان به مطالعه عمیق جامعه سیاسی ایران،آگاهی ازسنخ هایی که رویکردهای تغییر» را در میان نیروهای اجتماعی- سیاسی معرفی می کنند، امری ضروری است. از این رو مقاله حاضر دو پرسش محوری را مورد کنکاش قرار داده است، اول، حاملان تغییر در جوامع معاصر، چند نوع رویکرد تغییر را تجربه کرده اند وویژگی های آنها کلام است؛ ...  بیشتر

بورس رهبران فولبرایت و نخبگان حاکم در دهه آخر دوران پهلوی

حسام الدین آشنا

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 363-419

چکیده
  این مقاله بر آن است تا با بهرهگیری از اسناد بر جای مانده از کمیسیون مبادلات فرهنگی و آموزشی ایران و آمریکا (برنامه فولبرایت ۱۳۲۶۸-۱۳۵۷) پاسخ این سوال را مورد بررسی قرار دهد که "سیاست های گزینشی، آموزشی و پرورشی در برنامه رهبران کمیسیون فولبرایت چه نقشی در تربیت نسل جدیدی از نخبگان حاکم ایرانی و دل بسته به آمریکا داشته است؟"بررسی و تحلیل ...  بیشتر

درآمدی روش شناسانه بر تحلیل بولی فوران از انقلاب ایران

محمدرضا طالبان

دوره 15، شماره 42.43 ، اسفند 1387، صفحه 421-453

چکیده
  تکنیک تحلیل کیفی تطبیقی» که مبتنی بر «جبر بولی» یا بسط بولی منطق مقایسه اسمی استرارت میل است،روششناسی ضمنی و تلویحی تحقیقات تطبیقی – تاریخی است. بااستفاده از این تکنیک تحلیل گران می توانند به وارسی ترکیب های متفاوت از تبیین کننده ها، به مثابه علل یک نتیجه (معلول) واحد بپردازند. تکنیک جبر بولی در تحلیل تطبیقی-تاریخی نیز ابزاری ...  بیشتر