دوره و شماره: دوره 15، شماره 42.43، زمستان 1387، صفحه 1-491 
5. علل تداوم رژیم سیاسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 117-151

علی محمد حاضری؛ ابراهیم صالح آبادی