نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بعضی انقلابات، آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در کشوری که در آن واقع شدهاند و در منطقه مربوطه و حتی در سطح جهان می گذارند. انقلاب اسلامی به عنوان انقلابی شگفت انگیر و بزرگ، آثار زیادی در سطح داخلی و منطقه ای و جهانی داشته است. یکی از نتایج جهانی انقلاب اسلامی، آثار علمی آن در رشته های علوم سیاسی و اجتماعی، خاصه در نظریه پردازی های انقلاب است. در این مقاله، اثر انقلاباسلامی در نظریههای انقلاب، در سه حوزه مربوط به علل وقوع انقلابات، فرایند جنبش انقلابی و پیامدهای انقلاب، مورد بررسی قرار گرفته است. از آن جا که این موضوع در حوزه مباحث جامعه شناسی علم قرار میگیرد، با استفاده از نظریه انقلابات علمی توماس کوهن فرضیه کلی زیر مطرح گردید: وقوع انقلاب اسلامی ایران دگرگونی قابلتوجهی در نظریه های جامعه شناسی انقلاب ایجاد کرده است. این فرضیه با توجه بهحوزه های مورد بررسی، به سه فرضیه اصلی و فرضیههای فرعی تر تفکیک شده و مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق، تحلیل محتوای کیفی یا مضمونی 57 مقاله انگلیسی چاپ شده درمجلات علمی بین المللی پیرامون انقلاب اسلامی ایران بوده است. این پژوهش نشان داد که انقلاب اسلامی ایران، اثر غی رقابل انکاری د رنظریه ها و نظریه پردازی انقلاب در هر سه حوزه علل وقوع، فرایند و پیامدهای انقلاب گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution and Revolution in the Theories?

نویسنده [English]

  • mohamad hoseyn panahi

چکیده [English]

Some revolutions have significant internal political, social, economic and cultural impacts, as well as major regional and international consequences. The Islamic Revolution of Iran, as a major and phenomenal social revolution, has had important internal, regional and international consequences. One of the international outcomes of the Islamic Revolution has been its impact on political and social sciences, especially on theorizing revolutions. In this paper we have focused on the impact of the Islamic Revolution on theories of revolution, in three areas: causes, processes and outcomes of revolutions. Using Thomas Kuhn's theory of scientific revolutions as our theoretical framework, we hypothesized that: the occurrence of the Islamic Revolution of Iran has had significant theoretical impact on the sociological theories of revolutions. This hypothesis, was broken into three main hypotheses and some sub-hypotheses, and was tested using thematic content analysis. For this purpose, 57 English papers about the Iranian Revolution gathered from international journals were analyzed. The research revealed that the Islamic Revolution of Iran indeed has had significant impact on the theories related to the causes, procesces and outcomes of revolutions