نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران نه تنها در مکان و زمانی شکل گرفت که چندان انتظار نمیرفت، بلکه تفاوت های عمدهای هم با دیگر انقلاب ها، به ویژه انقلاب های جهان سومی داشت. پیچیدگیهای ناشی از همین غیرمنتظره بودن و تمایز نسبی باعث نوعی باز اندیشی و اصلاح در مفهوم بندی و نظریه پردازی انقلاب شد. در این نوشتار میکوشیم نشان دهیم که این بازاندیشی و اصلاح چگونه در انقلاب اسلامی پژوهی نمود یافته است. به عبارت دیگر، نشان میدهیم که در طول نزدیک به سه دههتلاش برای درک انقلاب اسلامی ایران، چگونه جایگاه مسلط در انقلاب اسلامی پژوهی به ترتیب میان تبیینهای ساختاری، تبیینهای سازمانی و تبیینهای فرهنگی گفتمانی دست به دست شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From Explanation to "Anti-Explanation": Challenges in Conceptualization of a Revolution

نویسنده [English]

  • ahmad gol mohammadi

چکیده [English]

Not only place and time of Iran Islamic revolution occurrence was m anticipatable, but also it has some different features in comparison to othe (third world) revolutions. Because o this features, three decades of study o this event characterized with a kind of revision in coceptualization an explanation of revoution. In other words, Islamic revolution challenged routin explanations, so that kinds of structural, organizational and culture explanations alternatively replaced each other as dominant analytic, frameworks, This article seeks to show how these developments take place.